Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ. Α ΜΕΡΟΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΙΡΤΙΝΙΔΗ

(Το ενημερωτικό προήλθε από σημείωσεις πολλών αιρετών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης και ιδίως από τα ενημερωτικά του αείμνηστου Χρίστου Φιρτινίδη)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους :
α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς
β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.
δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης (αυτοί που έχουν οργανική στον Έβρο και ζήτησαν να τοποθετηθούν σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής όπου υπηρετούν)

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται
α] Μόρια δυσμενών συνθηκών
β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ] Μόρια γάμου και παιδιών
δ] Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.
ε] Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.

Β) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί οργανική υπεραριθμία: Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπεραριθμία ΔΕΝ ΕΧΕΙ καμία σχέση με όσους είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση :
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς: 
1)                        Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις , υπεράριθμος θεωρείται αυτός  που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2)                        Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

Προσοχή
·         Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν   στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
·         Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες. Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.
·         Ο χαρακτηρισμός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί μέχρις ότου είτε τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, είτε δεν τοποθετηθούν και αποδεχθούν με δήλωση τους την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.

ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα: Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα  και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο   ίδιος. Δεν προβλέπεται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσίο αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.
Έτσι  ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:
α) θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)
 β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης  τότε  διατίθεται  σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές  μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες  μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»
Τονίζεται για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται οργανικά υπεράριθμος. Η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα, (Γ/σιο ΠΈΠΛΟΥ)και βέβαια πρέπει οι συνάδελφοι  να κάνουν οπωσδήποτε αίτηση άρσης  υπεραριθμίας και αίτηση για οργανικό κενό,  αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
2)                      Να κάνει  δήλωση άρσης  υπεραριθμίας γιατί θέλει  να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους
ü    σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
ü    όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

3)                      Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

ΠΡΟΣΟΧΗ.  Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε  με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου  αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
 Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.
 Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.

 Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Κρίση -τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και η αντίστοιχη νομοθεσία

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: