Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

«Σήμερον ὁ Ἅδης στένων βοᾶ: Κατελύθη μου ἡ ἐξουσία (…)κατεπόθη μου τὸ κράτος.» 


(Σήμερα ὁ Ἅδης στενάζει καὶ βογκᾶ: Ἡ ἐξουσία μου καταλύθηκε, ἡ δύναμή μου χάθηκε) (Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μ. Σαββατου).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σηματοδοτεῖ τὴν μεγαλύτερη ἀνατροπὴ στὴν παγκόσμια Ἱστορία, τὴν προσδοκία ἀνόρθωσης τῆς πεσμένης ἀνθρώπινης φύσης καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου, ποὺ λογιζόταν πανίσχυρος καὶ ἀνίκητος στὴν ἀρχαία θρησκεία καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ λογίζεται πανίσχυρος καὶ ἀνίκητος ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἐκδοχὲς τοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ὑλισμοῦ.
Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ἁπλῶς ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ ἢ ἕνας ἀπὸ τοὺς κοινωνικοὺς ἐπαναστάτες. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ ἐνανθρώπισε, καὶ δέχτηκε νὰ ὑποστεῖ ἀκραίους ἐξευτελισμοὺς καὶ μαρτύρια, προκειμένου νὰ ἀνορθώσει τὴν ἀνθρώπινη φύση, νὰ καταδείξει ὅτι κάθε ἄνθρωπος, ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ καταγωγή του, ἡ κοινωνικὴ θέση του, ἢ ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπὸ τὴν κοινωνία, εἶναι παιδὶ καὶ εἰκονα Του.
Σύμφωνα μὲ τὸν Φώτη Κόντογλου, «Ὁ Χριστὸς τὰ ἄλλαξε ὅλα καὶ τὰ ἔκανε ἀνάποδα ἀπ’ ὅ,τι συνηθίζανε οἱ ἄνθρωποι». Τοῦτο φαίνεται ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, στὶς ὁποῖες ἀναδεικνυεται ἡ ἀσυμβίβαστη σύγκρουσή Του μὲ τοὺς ἐκφραστὲς τῶν λογικῶν τοῦ θανάτου, τῆς τυραννίας καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης. Ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι θεωρήθηκε ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὴν ἰθύνουσα τάξη τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία συνωμότησε γιὰ νὰ Τὸν θανατώσει, μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι θὰ ἐξουδετέρωνε ὅσα ἡ διδασκαλία Του ἐξέφραζε.
Εὐχόμαστε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νὰ φέρει τὴν προσωπικὴ ἀνάσταση τοῦ καθενός, τὴν Ἐπανάσταση τῶν Συνειδήσεων, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας καὶ ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.
http://www.xristianiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: