Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 11ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΕΒΡΟΥΚουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 11 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 29-08-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου
. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού (δεν υφίσταται πλέον κώλυμα για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής)
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.
Μέλος
Κοτζιάκαλφας Παράσχος, ΠΕ17.04, στη θέση της Δόδουλα Αλεξάνδρα, ΠΕ17.08, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως


Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.                                  Επιλογή προϊσταμένου του τμήματος εκπ/κών θεμάτων

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Θέμα 1ο :

Στην αρχή της συνεδριάσεως διανεμήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου ο κατάλογος των συναδέλφων υποψηφίων για την παραπάνω θέση. Υπέβαλαν αίτηση 11 (έντεκα) συνάδελφοι, οι εξής:

α. Αφουκατούδης Χρήστος ΠΕ11
β. Δελιακίδης Στέργιος ΠΕ12.10
γ. Καραπατσούδη Δήμητρα ΠΕ20
δ. Λαμπίρης Γεώργιος ΠΕ03
ε. Μαρκοπούλου Ιουλία ΠΕ01
στ. Μπιλιμπίνη Ευτέρπη ΠΕ06
ζ. Μπιριντζή - Καμπερίδου Σουλτάνα ΠΕ06
η. Παπαδοπούλου Μακρίνα ΠΕ11
θ. Παρασχάκη Χρυσή ΠΕ11
ι. Πασσαλή Μαρία ΠΕ17.01
ια. Φωτιάδου Αικατερίνη ΠΕ06

Κατόπιν ο Πρόεδρος διάβασε τα βιογραφικά τους, με τα συνοδευτικά έγγραφα, τίτλους, βεβαιώσεις κλπ. όπως αυτά κατατέθηκαν από τους υποψηφίους και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4327/15.

[ Άρθρο 20 του Ν.4327/2015
"Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων"

Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. «Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και ΤΠΕ, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.
2. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
3…]

Εξ αρχής δήλωσα ότι όσον αφορά τα στελέχη της Εκπ/σεως, πάγια θέση μας είναι η επιλογή τους να γίνεται με βάση τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια των βιογραφικών τους. Αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση αυτή και βάσει της μοριοδότησης να γίνει η τελική επιλογή.
Εκτενής συζήτηση διεξήχθη στο Συμβούλιο μετά την πρότασή μας αυτή. Κάποια μέλη του Συμβουλίου προχώρησαν σε ονομαστικές προτάσεις για την επιλογή του συναδέλφου ο οποίος θα ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα. Κατόπιν ο Πρόεδρος επανέλαβε τη διαδικασία αναγνώσεως των στοιχείων των βιογραφικών όλων των υποψηφίων. Επανέλαβα την αρχική μου πρόταση για τη μοριοδότηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων που συνάγονται από τους φακέλους των υποψηφίων συναδέλφων. Κατατέθηκε 2η πρόταση από άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εξής:
να καταρτιστεί πίνακας των υποψηφίων, στον οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των βιογραφικών των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4327/15. Οι δύο ανωτέρω προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία και έλαβαν από μία (1) ψήφο. Προφανώς στηρίξαμε και ψηφίσαμε την πρόταση που υποβάλαμε.
Κατόπιν, μετά από σύντομη συζήτηση κατατέθηκε και 3η πρόταση ως εξής:
μετά την ανάγνωση των στοιχείων των βιογραφικών όλων των υποψηφίων, να τοποθετηθούν τα μέλη του Συμβουλίου θετικά ή αρνητικά για κάθε υποψήφιο. Ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, να επαναληφθεί η διατύπωση γνώμης των μελών του Συμβουλίου και να επιλεγεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές γνώμες. Η πρόταση αυτή έλαβε πέντε (5) ψήφους.
Προφανώς υποστηρίζοντας την δική μας πρόταση, καταψηφίσαμε την πρόταση αυτή, δηλώσαμε όμως ότι θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία διατυπώσεως γνώμης, εκφράζοντας θετική γνώμη για όλους τους υποψηφίους. Ακολούθως τα μέλη του Συμβουλίου εκφράστηκαν με θετικό ή αρνητικό τρόπο (εκτός λίγων περιπτώσεων που δεν εκφράστηκε γνώμη ) όπως παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΓΝΩΜΗ
Αφουκατούδης Χρήστος ΠΕ11
1
6
-
Δελιακίδης Στέργιος ΠΕ12.10
7
0
-
Καραπατσούδη Δήμητρα ΠΕ20
4
3

Λαμπίρης Γεώργιος ΠΕ03
7
0
-
Μαρκοπούλου Ιουλία ΠΕ01
3
4
-
Μπιλιμπίνη Ευτέρπη ΠΕ06
3
2
2
Μπιριντζή - Καμπερίδου Σουλτάνα ΠΕ06
3
4
-
Παπαδοπούλου Μακρίνα ΠΕ11
5
2
-
Παρασχάκη Χρυσή ΠΕ11
5
2
-
Πασσαλή Μαρία ΠΕ17.01
3
3
1
Φωτιάδου Αικατερίνη ΠΕ06
4
1
2

Έπειτα και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, έγινε ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του Συμβουλίου για να αναδειχθεί ο επικρατέστερος υποψήφιος, μεταξύ των δύο συναδέλφων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες θετικές γνώμες δηλ. των Δελιακίδη Στέργιου και του Λαμπίρη Γεωργίου. Για προφανείς λόγους, απείχαμε από αυτή την ψηφοφορία. Τελικά έλαβαν:

Δελιακίδης Στέργιος ΠΕ12.10
2 ψήφους
Λαμπίρης Γεώργιος ΠΕ03
4 ψήφους

και προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων αναδείχθηκε ο συνάδελφος Λαμπίρης Γεώργιος ΠΕ03. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: