Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Τι είναι τα teacher teams που θα δημιουργηθούν στις σχολικές μονάδες


Η ανάπτυξη συνεργασιών με ομάδες συνεργασίας  εκπαιδευτικών φαίνεται ότι εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (teacher team)  θα δημιουργηθούν μέσα στις σχολικές μονάδες  αλλά και μεταξύ σχολικών μονάδων.
Ο όρος «Ομάδα συνεργασίας εκπαιδευτικών» χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλώσει μια ομάδα εκπαιδευτικών διαφορετικών ή και της ίδιας ειδικότητας, που εργάζονται  συνεργατικά, κάνουν συναντήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στοχεύουν στη βελτίωση της διδακτικής,  ώστε να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές.
Η στόχευση της εκπαιδευτικής πολιτικής  δείχνει  να συμφωνεί  στο ότι τα καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν εξαρτώνται μόνο από τη διδασκαλία στην τάξη αλλά και από τον τρόπο συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.
Συγκλίνει με έρευνες που δείχνουν ότι η εφαρμογή  τέτοιων συνεργασιών δημιουργεί θετικά αποτελέσματα, σχετικά με:
  • τη μείωση της διδακτικής απομόνωσης
  • την αποκέντρωση της εξουσίας
  • την κοινοποίηση πηγών πληροφοριών και ιδεών
Οι ομάδες συνεργασίες των εκπαιδευτικών που επιδιώκονται θα διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε έως τώρα ( Άρθρο 48 – Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων του σ/ν):
1.Στη συγκρότηση ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου
2.Σε επίπεδο ομάδων σχολικών μονάδων.
Οι ομάδες εργασίας σε επίπεδο σχολείου θα συνεδριάζουν και θα συνεργάζονται με στόχους:
  • τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας,
  • την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού και
  • την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου.
Οι ομάδες σχολείων θα συνεργάζονται με στόχους:
Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων να βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους
επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις,
συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα
ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και προβληματισμών γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο την διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
Ο αναγκαίος χρόνος για όλες αυτές τις συναντήσεις έχει ήδη προβλεφτεί με την πρόσφατη εγκύκλιο στις 26-1-2018, 14181 / ΓΔ4 για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
1,Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.
2.Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Πηγή: fresh-education.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: