Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 ( Περίοδος 2017-18 )

     Στις 2/5/2018, ημέρα Τετάρτη, το ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο γραφείο της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης.
  Στη συνεδρίαση, όπου συμμετείχαν Κοσμίδου, Σακελλίων Σερέτη, Καρυδόπουλος, Καρακολίδης, συζητήθηκαν το εξής θέματα:
1. Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
2. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταξύ μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών και αντικειμένου ειδικότητας εκπαιδευτικού.
3. Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-2-2015/τ. Α΄), άρθρο 11.
4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
5. Πρόταση μονιμοποίησης εκπαιδευτικού λειτουργού.
6. Τροποποίηση ανάθεσης υπερωριών λόγω διάθεσης.
7.Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμιών.

Το Σύμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
1. Γνωμοδοτεί ότι α) χορηγούμε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς:
2.       Γκουντιδούδη Κωνσταντίνο, κλ. ΠΕ86, του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα από 25-04-2018 έως 30-06-2018.
Η εργασία θα εκτελείται κατά τις απογευματινές ώρες, εκτός ωρολογίου προγράμματος, χωρίς να παρακωλύεται το διδακτικό έργο.
β) παραπέμπουμε σε επόμενη συνεδρίαση τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς:
1.       Σβιντρίδη Δημήτριο, κλ ΠΕ79.01, του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής
2.       Μαμούκαρη Περσεφόνη, κλ. ΠΕ06, του 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής, Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. Ροδόπης 
γ) δε χορηγούμε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Τσαρεκτσή Τζενάν, κλ. ΠΕ86, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ.  Φ.351.5/4/17155/Δ1/13-02-2009 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με Θέμα: «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της άδειας  ο υπάλληλος προσφέρει τις υπηρεσίες του στη θέση απόσπασης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να κρίνει εάν το έργο συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης απόσπασης.»
2. Αποφασίζουμε ότι   αναγνωρίζουμε ότι ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της  Χάιδου Καλλιόπης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ11, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης, έχει συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησής της, με ισχύ από 30-03-2018.
3.Αναγνωρίζουμε στον Πούλιο Στέφανο του Γεωργίου εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02 του Γ/σίου Δ.Ε. Σαπών, συμπληρωματική προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη 00 έτη 10 μήνες 00 ημέρες, από              20-04-2017, ημερομηνία της αίτησής του.
Ανάλυση συμπληρωματικής προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται:
1)      Ιστορικός στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγείται από κρατικούς πόρους τακτικά κατά 50% τουλάχιστο του ετήσιου προϋπολογισμού και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. Προϋπηρεσία: 00 έτη 10 μήνες 00 ημέρες.
Η αναγνώριση  του χρόνου και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 01-01-2018.
4. Αποφασίζουμετην αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
(ΕΤΗ-ΜΗΝΕΣ-ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΤΣ-ΔΤΣ
Μ.Κ.

ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
05/03/2018
2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2ΕΤΗ-1Μ-00ΗΜ
ΟΧΙ
2
ΟΡΙΣΤΙΚΟ

5. Μονιμοποιούμε τον εκπαιδευτικό Αμπατζιάνη Παντελή του Αγγελή, κλ. ΠΕ04.01, του Γυμνασίου Δ.Ε. Σαπών από τις 29-03-2018, ημερομηνία συμπλήρωσης δύο ετών πραγματικής υπηρεσίας (ΦΕΚ Διορισμού 286/τ.Γ΄/29-03-2016).
6. Αποφασίζουμε  την τροποποίηση της ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για μερικές ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικό που συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε άλλα σχολεία της περιφέρειας από τις 09-04-2018, λόγω αλλαγής του υποχρεωτικού του ωραρίου, ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
4ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
3ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
02
03

7. Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι διευθυντές των σχολείων, τα οποία βασίζονται σε στοιχεία του τρέχοντος έτους, καθορίστηκαν τα οργανικά κενά (στον πίνακα με αρνητικό πρόσημο) και οι υπεραριθμίες, όπως απεικονίζονται στον σύνδεσμο : http://dide.rod.sch.gr/www/?q=content/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-0 . Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, όσοι συνάδελφοι με οργανική σε σχολεία και σε ειδικότητα, στα οποία πρόεκυψε υπεραριθμία, επιθυμούν να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι, μπορούν να το δηλώσουν στη ΔΔΕ μέχρι 8-5-2018.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Παναγιώτης Καρακολίδης (6976651402), E-mail: pankarakol@sch.gr
Τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (Α.Ε.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: