Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Πέμπτη 21/6, η προκήρυξη για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Η δουλειά που περιμένει τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Μεγάλος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο φόρτος εργασίας που θα επωμιστούν τα Στελέχη της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την τοποθέτησή τους, έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,  θα είναι πολύ μικρό για να οργανώσουν τα όσα σχετικά προβλέπονται. Δείτε εδώ πότε προσδιορίζεται  η τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα όπως τρέχουν
Προγραμματισμοί
Τα ΠΕΚΕΣ  και  οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θα ζητήσουν από τις σχολικές μονάδες τους να προχωρήσουν σε προγραμματισμούς  σύμφωνα με συγκεκριμένους άξονες που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.
Οι σχολικές μονάδες θα συνθέσουν τους προγραμματισμούς τους και θα τους καταθέσουν  έτσι ώστε τα ΠΕΚΕΣ  να προχωρήσουν μέσα στον Σεπτέμβρη στη σύνθεση του δικού τους προγραμματισμού.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίζουν και τη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
Επίσης στα καθήκοντά τους είναι να μελετήσουν τους προγραμματισμούς των Κ.Ε.Σ.Υ και Κ.Ε.Α για να έχουν μια πρώτη συνολική εικόνα των ιδιαίτερων αναγκών των σχολικών μονάδων τους
Επιμόρφωση
Θα πρέπει να οργανώσουν επιμορφωτικά προγράμματα( αναμένονται)  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων(μπορεί και στο τέλος του καλοκαιριού),  για τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση( συλλογικός προγραμματισμός, διαδικασία, αποτίμηση κ.ά).
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα πρέπει  να ανιχνεύσουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών μετά από σχετικές προτάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.
Αργότερα θα πραγματοποιήσουν συντονισμένες ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις  για θέματα που έχουν σχέση με τη διδακτική, αξιολόγηση μαθητή, συνεργασία εκπαιδευτικού γονέα, κ.ά
 Τι προβλέπεται για την αποστολή των ΠΕΚΕΣ
Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
  Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:
α) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
β) οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή και επιστημονικών φορέων,
γ) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της αποτίμησής του,
δ) μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους,
ε) οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη,
στ) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών,
ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ.,
για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,
η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,
θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού,
ι) μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση,
ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας,
ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα.
http://www.fresh-education.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: