Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Σχολικές Επιτροπές: Συμβάσεις διετούς διάρκειας για τον καθαρισμό των Σχολείων.


Πολλές Σχολικές Επιτροπές  στη χώρα προκηρύσσουν μέσα στο καλοκαίρι θέσεις για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων ευθύνης τους με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διετούς διάρκειας,  σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 115 του ν.4547/2018
Οι ενιαίες συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 2 διδακτικών ετών, από 1-9-2018 έως 30-6- 2019 και από 1-9-2019 έως 30-6-2020.

Το Άρθρο 115 του ν.4547/2018 προβλέπει:

Σχολικές επιτροπές και καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού
1. Τo πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών.

ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.».

Νόμος 1892/1990 – Άρθρο 113
5. Ο καθορισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από καθαρίστριες που εκτελούν το έργο αυτό με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθεμιάς από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον αντίστοιχο νομάρχη και από την κάθε καθαρίστρια και προβλέπουν αμοιβή ανά αίθουσα, το ετήσιο ύψος της οποίας προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

http://www.fresh-education.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: