Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 της 08/02Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 08-02-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
5.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
6.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
7.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων – Προσδιορισμός ομάδων σχολικών μονάδων – Προσδιορισμός όμορων περιοχών σχολικών μονάδων
2.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
4.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμου εκπ/κού
5.        Διάθεση εκπ/κών στα Δ.ΙΕΚ Αλεξ/πολης, Διδ/χου, Ορ/δας
6.        Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών
7.        Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος εκτός πλαισίου
8.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών
9.        Αίτηση – ένσταση υποψήφιας αναπληρώτριας εκπ/κού

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Εκτενής συζήτηση διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου για το θέμα αυτό, διατυπώθηκαν προβληματισμοί και οι τελικές αποφάσεις είναι προϊόν συγκερασμού διαφόρων προτάσεων.
Αναλυτικά: στη συζήτηση κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν έξι (6) προτάσεις. Η πρόταση του Περιφ. Δ/ντού Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ.Κεραμάρη ( διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ), η πρόταση του Δ/ντού Εκπ/σεως κ.Αποστολακούδη (παρουσιάζεται παρακάτω ), η πρόταση του Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Έβρου που υπογράφεται από την Προϊσταμένη του τμήματος συν. Μιντσίδου Μαρία ΠΕ06 ( διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ), η πρόταση του συν. αιρετού Ταταρίδη Γιάννη ( διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ), η πρόταση της Α ΕΛΜΕ Έβρου ( διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) και η πρόταση της Β ΕΛΜΕ Έβρου ( διαβάστε την στο στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Ως γνωστόν το με το Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016) εκκινείται η διαδικασία μεταβολής των δεδομένων στη μοριοδότηση των Σχολικών μονάδων (κυρίως για την Α/θμια Εκπ/ση) και στην οργάνωση των ομάδων Σχολείων. Τα σχετικά άρθρα είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α΄ ως εξής:
«α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

Αρθρο 5

2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους.

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Αναφέρουμε εδώ αναλυτικά την πρόταση του Δ/ντού Εκπ/σεως, γιατί επί αυτής έγιναν οι σχετικές μεταβολές και προσαρμογές και η τελική ψηφοφορία. Ο κ.Αποστολακούδης πρότεινε αρχικώς:

Σχολικές μονάδες

 • Αλεξ/πόλεως κατηγορία Δ (4 μόρια)
 • Άνθειας κατηγορία Ε (5 μόρια)
 • Φερών κατηγορία ΣΤ (6 μόρια)
 • Πέπλου κατηγορία ΣΤ (6 μόρια)
 • Τυχερού κατηγορία Ζ (7 μόρια)
 • Σουφλίου κατηγορία Ζ (7 μόρια)
 • Λαβάρων Η (8 μόρια)
 • Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας κατηγορία Η (8 μόρια)
 • Νέας Βύσσας Θ (9 μόρια).
 • Ριζίων κατηγορία Ι (10 μόρια)
 • Μεταξάδων, Κυπρίνου, ΙΑ (11 μόρια)
 • Δικαίων κατηγορία Ι (10 μόρια) ή ΙΑ (11 μόρια)
 • Σαμοθράκης κατηγορία ΙΒ (12 μόρια)

Επί της προτάσεως αυτής και αφού ελήφθησαν υπ’όψιν και οι υπόλοιπες προτάσεις έγιναν οι εξής αρχικές τοποθετήσεις:

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ
Συμφωνούμε με προτάσεις Α και Β ΈΛΜΕ Έβρου, αλλά επειδή όσον αφορά το Βόρειο τμήμα του νομού δεν υπάρχει συμφωνία ( η Α ΕΛΜΕ ζητεί διατήρηση στα ίδια, η Β ΕΛΜΕ προτείνει αυξήσεις ), υιοθετούμε την πρόταση της Β ΕΛΜΕ στη λήψη της οποίας συμμετείχαμε ( ως μέλος του Δ.Σ. ).

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Εμμένω στην πρότασή μου, την οποία παρατηρώ ότι δέχτηκε η Β ΕΛΜΕ.

ΛΗΜΝΙΟΣ
Συμφωνώ με την πρόταση της Α ΕΛΜΕ, για διατήρηση της ίδιας μοριοδότησης. Ίσως έτσι ευαισθητοποιηθεί το Υπουργείο και παρουσιάσει πιο συγκεκριμένη νομοθεσία.

ΤΑΚΗ
Συμφωνώ με την πρόταση της Α ΕΛΜΕ, για διατήρηση της ίδιας μοριοδότησης. Θα μπορούσαμε αν υπάρξει συμφωνία, να μεταβάλλουμε τη μοριοδότηση σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Κατόπιν των παραπάνω συζητήσαμε στο Συμβούλιο την προοπτική μιάς προτάσεως συναινετικής με ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία, ώστε να υποβληθεί στο Υπουργείο με περισσότερες πιθανότητες αποδοχής. Οπότε ο κ. Αποστολακούδης απέσυρε την πρόταση για Πέπλο και Σουφλί (μειώσεις) και έγινε η ψηφοφορία κατά Σχολικές μονάδες, με αποτελέσματα ως εξής:

Σχολικές μονάδες

 • Αλεξ/πόλεως κατηγορία Δ (4 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Άνθειας κατηγορία Ε (5 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Φερών κατηγορία ΣΤ (6 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Πέπλου, Τυχερού κατηγορία Ζ (7 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Σουφλίου κατηγορία Η (8 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Λαβάρων
κατηγορία Η (8 μόρια) κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, ΤΑΚΗ
κατηγορία Θ (9 μόρια) ΛΗΜΝΙΟΣ, ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ, ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ
Άρα με 3-2 προκύπτει κατηγορία Θ (9 μόρια)
·                               Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας
κατηγορία Η (8 μόρια) κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, ΛΗΜΝΙΟΣ, ΤΑΚΗ
κατηγορία Θ (9 μόρια) ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ, ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ
Άρα με 3-2 προκύπτει κατηγορία Η (8 μόρια)
 • Νέας Βύσσας
κατηγορία Θ (9 μόρια) κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, ΛΗΜΝΙΟΣ, ΤΑΚΗ
κατηγορία Ι (10 μόρια) ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ, ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ
Άρα με 3-2 προκύπτει κατηγορία Θ (9 μόρια)
 • Ριζίων κατηγορία Ι (10 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Μεταξάδων, Κυπρίνου, Δικαίων ΙΑ (11 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Σαμοθράκης κατηγορία ΙΒ (12 μόρια) ΟΜΟΦΩΝΑ

Αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, διαπιστώσαμε ότι από τα αποτελέσματά της διαμορφώνεται μία κατάσταση ανισότητας στη μοριοδότηση μεταξύ των σχ. μονάδων Λαβάρων, Διδ/χου, Ορ/δος και Ν.Βύσσας. Οπότε για να απαλειφθεί αυτή η ανισότητα προτείναμε και οι δύο αιρετοί την ένταξη των Λαβάρων στην κατηγορία Η (8 μόρια), πρόταση που έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1.                      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στη σχετική συζήτηση επικράτησε η άποψη ότι οι ομάδες Σχολείων πρέπει να είναι μικρές. Ο κ.Αποστολακούδης πρότεινε:

Ομάδες σχολείων

·         1η ομάδα οι σχ. μονάδες Αλεξ/πόλεως
( πλην των ΕΕΕΕΚ, Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και του Μουσικού Γ/σίου, όπου οι τοποθετήσεις γίνονται απ’ ευθείας από το Υπουργείο )
·         2η ομάδα η σχ. μονάδα Άνθειας
·         3η ομάδα οι σχ. μονάδες Φερών
·         4η ομάδα η σχ. μονάδα Πέπλου
·         5η ομάδα οι σχ. μονάδες Τυχερού
·         6η ομάδα οι σχ. μονάδες Σουφλίου
·         7η ομάδα η σχ. μονάδα Λαβάρων
·         8η ομάδα η σχ. μονάδα Μεταξάδων
·         9η ομάδα οι σχ. μονάδες Διδυμοτείχου
·         10η οι σχ. μονάδες Ορεστιάδας ( πλην των ΕΕΕΕΚ, Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, για τον ίδιο λόγο όπως παραπάνω )
·         11η ομάδα οι σχ. μονάδες Νέας Βύσσας,
·         12η ομάδα η σχ. μονάδα Ριζίων
·         13η ομάδα η σχ. μονάδα Κυπρίνου
·         14η ομάδα οι σχ. μονάδες Δικαίων
·         15η ομάδα οι σχ. μονάδες Σαμοθράκης

Υποστηρίξαμε την πρόταση της Α ΕΛΜΕ όσον αφορά το νότιο τμήμα του Νομού ( που είναι ίδια με την προτεινόμενη ) και αυτήν της Β ΕΛΜΕ για το βόρειο τμήμα του Νομού ( από Λάβαρα και άνω ). Στην ψηφοφορία μειοψηφήσαμε (4-1) και συνεπώς η τελική απόφαση είναι η παραπάνω.

2.                      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η κάθε ομάδα θα έχει ως όμορή της την προηγούμενη και την επόμενη με εξαίρεση την ομάδα σχολείων της Αλεξ/πολης ( 1η ) που δεν έχει προηγούμενη, τη 14η ( ομάδα σχολείων Δικαίων ) που έχει όμορες τη 13η ( σχ. μονάδα Κυπρίνου ) και την 11η ( σχ. μονάδες Νέας Βύσσας ). και την ομάδα σχολείων της νήσου Σαμοθράκης ( 15η ) που δεν έχει όμορη.
 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Οι σχολικές μονάδες του νομού να αποτελέσουν τρεις περιοχές μετάθεσης, ως εξής:

Α΄ Έβρου: σχ. μονάδες Αλεξ/πολης, Άνθειας, Φερών, Πέπλου, Τυχερού και Σουφλίου
Β΄ Έβρου: σχ. μονάδες Λαβάρων, Διδ/χου, Μεταξάδων, Νέας Ορεστιάδας, Νέας Βύσσας, Ριζίων, Κυπρίνου και Δικαίων
Γ΄ Έβρου: σχ. μονάδες Σαμοθράκης

λόγω της ιδιαιτερότητας του νομού ( μεγάλο μήκος, ύπαρξη νησιού, μεγάλη έκταση )
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητάμε επίσης ( ΟΜΟΦΩΝΑ ) οι όποιες μεταβολές στη μοριοδότηση των σχ. μονάδων να μην έχουν αναδρομική ισχύ.

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Συνεπείς στις διακηρύξεις μας και πιστεύοντας στις προτάσεις που είναι προϊόν συλλογικών διαδικασιών στηρίξαμε στην ψηφοφορία τις προτάσεις της Α και Β ΕΛΜΕ Έβρου. Σ΄ εκείνα τα σημεία που οι δύο προτάσεις ήταν αντίθετες, στηρίξαμε τις προτάσεις της Β ΕΛΜΕ στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχαμε ως μέλη του Δ.Σ. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις προθέσεις του Υπουργείου και γι΄ αυτό στη συζήτηση καταθέσαμε τις παρακάτω σκέψεις:

1. Με το Π.Δ. 111/2016 προωθούνται αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπ/κών ήσσονος σημασίας, ενώ ταυτόχρονα πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα ταλανίζουν την καθημερινή παρουσία των εκπ/κών στα Σχολεία. Με τις παραπάνω μεταβολές ενδέχεται να δημιουργηθούν διαφωνίες μεταξύ Α/θμιων Σωματείων και εκπ/κών, ενώ απαιτείται η συστράτευση όλων για να αντιμετωπιστούν οι καταιγιστικές αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Εκπ/σης αλλά και της κοινωνίας.

2. Καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όταν πλέον έχουν σταματήσει οι διορισμοί, δεν γίνονται παρά ελάχιστες μεταθέσεις, δεν θα υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις ώστε να δημιουργούνται κενά και για πολλές περιοχές, η απόκτηση μορίων μεταθέσεων θα είναι για τους παραπάνω λόγους ανώφελη και αχρείαστη.

3. Για να γίνει σωστά η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων έπρεπε να υπάρχει σε πανελλαδικό επίπεδο ενιαίο και αντικειμενικό σύστημα με συγκεκριμένα, ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Το σύστημα αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυξημένες κατηγορίες μετάθεσης για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης, ώστε να είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστική διαβάθμιση με βάση τις δυσμενείς ή μη συνθήκες. Π.χ. κατηγορίες - μόρια από 1-30, με καθορισμένη αρχή και τέλος. Ενδεικτικά αναφέρουμε Αθήνα 1 μόριο, Άγ. Ευστράτιος 30 μόρια. Το εύρος των 12 μορίων για τη Β/θμια Εκπ/ση δεν είναι δυνατόν να αποδώσει σωστά και δίκαια την πραγματικότητα. Επιπλέον υπάρχει κι ένα ζήτημα της διαφορετικής εκτίμησης των κατηγοριών μετάθεσης από τα διάφορα ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 2ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Δελιακίδης Παναγιώτης, ΠΕ04.01 σε αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία που οργανώνει σεμινάριο για μαθητές
β. ΧηΛεοντιάδου Σοφία, ΠΕ12.01 σε προγράμματα του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δ.Π.Θ.
γ. Χατζοπούλου Χρύσα, ΠΕ02 στην ΠΑΔ ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών
δ. Ψημμένος Ιωάννης, ΠΕ04.01 σε αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία που οργανώνει σεμινάριο για μαθητές

Θέμα 3ο :

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:

α. Ασμίνη Ελευθερία, αναπλ., ΠΕ03
β. Μαυραντζά Ευαγγελία, αναπλ., ΠΕ09

ενώ αντιθέτως απορρίφθηκε
η αίτηση του συν. Αναστασίου Δημητρίου, αναπλ., ΠΕ04.04 διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του δε θεωρήθηκε συναφής με το διδακτικό αντικείμενο του ( ομόφωνα )

Θέμα 4ο :

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της παρακάτω συν.:

Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02, 8 ημέρες δημόσιας προϋπηρεσίας που ισοδυναμεί με 10 ημέρες εκπ/κής προϋπηρεσίας

Τροποποιείται η παλαιότερη απόφαση του ΠΥΣΔΕ Έβρου (2009 ) όσον αφορά την δημόσια προϋπηρεσία της συν. Γκινίδου Ευαγγελίας, ΠΕ02, από 03 έτη και 11 μήνες σε 03 μήνες και 06 ημέρες ( με πλειοψηφία 4-1, μειοψηφήσαμε ). Η τροποποίηση έγινε μετά από έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Πιερίας, στην οποία ανήκει τώρα η συν. αυτή. Δε συμφωνήσαμε με την τροποποίηση αυτή, γιατί από τα στοιχεία του εγγράφου προέκυψε ότι την προϋπηρεσία αυτή την απέκτησε η συν. αυτή εργαζόμενη σε Κ.Ε.Π. και θεωρούμε ότι με οποιαδήποτε μορφή κι αν εργαζόταν απέκτησε δημόσια προϋπηρεσία.

Θέμα 5ο :

Διατίθενται στα Δ.ΙΕΚ οι παρακάτω συν. για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου:

α. Ναλμπάντης Χρήστος, ΤΕ 01.06, 3 ώρες στο Δ.ΙΕΚ Αλεξ/πόλεως
β. Κυζυρίδου Ειρήνη, ΠΕ18.02, 9 ώρες στο Δ.ΙΕΚ Διδ/χου

Θέμα 6ο :

Αποφασίστηκαν οι παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. / ΠΡΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ / ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΩΡΕΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΕ15
1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ 09/02
_
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ07
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
2ο ΓΕΛ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΑΠΟ 09/02
2
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ32
3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΑΠΟ 09/02
2

Θέμα 7ο :

Ανατίθεται στη συν. Λαπατώνη Σοφία, αναπλ. , ΠΕ18.02 η διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία Α Τάξεως στο 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου, για συμπλήρωση του διδακτικού της ωραρίου. Η ανάθεση προτείνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, με σχετική απόφαση.

Θέμα 8ο :

Η αδιόριστη συνάδελφος - υποψήφια αναπληρώτρια Ποιμενίδου Μαρία ΤΕ16, υπέβαλε αίτηση διαμαρτυρίας για τη μη πρόσληψή της, στην Περιφ. Δ/νση Εκπ/σεως Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. Η Περιφ. Δ/νση διεβίβασε την επιστολή στη Δ.Δ.Ε. Έβρου για απάντηση. Το θέμα σχετίζεται με παλαιότερη απόφαση του ΠΥΣΔΕ. Θα εξεταστεί σε επομένη συνεδρίαση και τότε θα ληφθεί απόφαση.Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: