Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κλπ.

Εν 'οψει του σημερινού ΠΥΣΔΕ, παραθέτουμε στοιχεία από τα ισχύοντα για τις υπεραριθμίες!
 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Διαδικασία Τοποθετήσεων μετά τις Μεταθέσεις - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ


Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:
α) τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
β) τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και για αμοιβαίες μεταθέσεις και μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης ( τώρα είναι όλος ο νομός)
γ) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου
δ) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που επανέρχονται από το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ:
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Τα περιφερειακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(οι υπεραριθμίες αφορούν εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση και προκύπτουν από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις, από μείωση των τμημάτων των μαθητών, όταν εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας (λειτουργικές υπεραριθμίες), ή από άλλη αιτία)
Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.
γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους ( άρθρο 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985).

 Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. A’/08-05-1996), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/22-05-1997).
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που: 1). υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση)  2). υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι, και όσοι είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση) 3). μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.
Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.
5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα μόρια μετάθεσης.
Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης ( διασταλτική εφαρμογή στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης
6. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
7. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ - ΛΑΘΩΝ
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, ΠΥΣΔΕ, εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 (ΦΕΚ Α'45/1996)
«Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΠΔ 100/1997 / Α-94 ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΔ 100/1997
2. ΠΡOΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 (ΦΕΚ Α' 94/22.5.97)
«Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Νόμος 1566 της 30/30.9.85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).Δεν υπάρχουν σχόλια: