Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΥΣΔΕ Νο 17/08-05-2018. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου ΣοφίαΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 17 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 08-05-2018 το ΑΠΥΣΔΕ
ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Διατύπωση προτάσεως για αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως Αν. Μακεδονίας – Θράκης και στις υπαγόμενες σε αυτήν Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σεως, για το σχολικό έτος 2018-2019.
2.        Διατύπωση προτάσεως για αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως ως Συντονιστές Εκπ/σεως Προσφύγων, στα κέντρα/δομές φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργούν στον γεωγραφικό χώρο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσεως Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
3.        Εξέταση αιτήσεως για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Στο Συμβούλιο παραδόθηκαν πίνακες συν. εκπ/κών που έχουν υποβάλει αίτηση αποσπάσεως στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως καθώς και στις Δ/νσεις Εκπ/σεως των 5 νομών της Περιφερείας μας. Ζητήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει κατά τη συνήθη ετήσια διαδικασία.
Το Συμβούλιο με ψήφους 4-1, γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με την αξιολογική σειρά κατατάξεως που πρότειναν οι Δ/ντές Εκπ/σεως και ο Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως ( για τις αιτήσεις στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως ).

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία των παραπάνω αιτήσεων:

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ (το 2018)
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ (2017)
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ
εφτά (7)
έντεκα (11)
Δ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
δεκατρείς (13)
δεκαοχτώ (18 )
Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
εννιά (9)
δεκαπέντε (15)
Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
έντεκα (11)
δεκατρείς (13)
Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
δέκα (10)
έντεκα (11)
Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
οχτώ (8)
οχτώ (8)

Τα στοιχεία για το 2015 ήταν αντιστοίχως: έξι (6), δεκαοχτώ (18 ), οχτώ (8), δέκα (10), δεκατέσσερις (14) και δέκα (10).

Τα στοιχεία για το 2016 ήταν αντιστοίχως: εφτά (7), δεκαέξι (16), δώδεκα (12), δώδεκα (12), δεκατέσσερις (14), οχτώ (8).

Δήλωσα ότι: Καταψηφίζω τους πίνακες αποσπάσεων στην Περιφερειακή Δ/νση και στις Δ/νσεις Β/θμιων Εκπ/σεων των Νομών της Περιφερείας, διότι: α) Δεν υπάρχει προβλεπόμενος αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν, ανά φορέα και β) Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις σε ΔΔΕ και Περιφερειακές Δ/νσεις, πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένης μοριοδότησης, χάριν της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τα κριτήρια των εγκυκλίων αποσπάσεων σε φορείς και σε ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 2ο :

Για το παρόν θέμα η συζήτηση διενεργήθηκε με βάση την εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς του ΥΠΠΕΘ, αρ. πρωτ. 50690/Ε2//27-03-2018.
Με την ανωτέρω σχετική κλήθηκαν εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπασή τους σε θέση Συντονιστού Εκπ/σεως Προσφύγων (ΣΕΠ). Στην Περφέρειά μας τα κέντρα φιλοξενίας είναι δύο (2): Στο Περιγιάλι Καβάλας και στη Δράμα ( Βιομηχανική περιοχή). Το ΑΠΥΣΔΕ καταρτίζει πίνακα αιτήσεων για τους εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως, ενώ το ΑΠΥΣΠΕ για τους εκπ/κούς της Α/θμιας. Στην εγκύκλιο περιγράφονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι ως εξής:

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.
γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

Κατά τα ανωτέρω, το ΑΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπ/κών, συνέταξε ομόφωνα τους παρακάτω αξιολογικούς πίνακες, ανά κέντρο φιλοξενίας:

ΔΡΑΜΑ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 1
ΠΕ07

2.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 2
ΠΕ06

3.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 3
ΠΕ05

4.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 4
ΠΕ06

5.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 5
ΠΕ01

6.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 6
ΠΕ05


ΚΑΒΑΛΑ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 1
ΠΕ01

2.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 2
ΠΕ07

3.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 3
ΠΕ086

4.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 4
ΠΕ07

5.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 5
ΠΕ06

6.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 6
ΠΕ05

7.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 7
ΠΕ86

8.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 8
ΠΕ82

9.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 9
ΠΕ06

10.
ΕΚΠ/ΚΟΣ 10
ΠΕ01

11.
ΕΚΠ/ΚΟΣ11
ΠΕ05


Επειδή δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε στους ανωτέρω πίνακες όλα τα στοιχεία των συναδέλφων με τα οποία έγινε η κατάταξή τους, όποιος ενδιαφέρεται για επιπλέον διευκρινίσεις ας επικοινωνήσει μαζί μας.

Θέμα 3ο :

Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στην παρακάτω συνάδελφο:

Αντωνιάδου Ελπινίκη, ΠΕ04.01, 2η ειδικ. ΠΕ84 Ηλεκτρονικών ( σύμφωνα με το άρθρο 29, ΚΕΦ. ΣΤ, του Ν. 4521/18, ΦΕΚ τ. Α, 38/02 – 03-2018 ), Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς


ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: