Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (10): ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΕΣ (γονικές, γάμου, παραμεθορίου,ανυπαιτίου κωλύματος κλπ)


Άδεια διευκολύνσεων

Άρθρο 50
Δικαίωμα ειδικής άδειας
1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθ­μού. Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλο­γικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.
2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγί­σεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδί­δεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.
3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down.
4. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασί­μων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.
5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.
6. Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολο­γιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής κα­ταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.
7. Λοιπές άδειες που προβλέπονται από κείμενες ει­δικές διατάξεις διατηρούνται.
Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 τον Υ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, παρ. 2, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/9-2-1999), οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.
Η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς με τις εξής προϋποθέσεις: 1) Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία/πάσχουν οι ίδιοι ή .κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας, που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο, 2) προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω άδεια χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο γονείς.
Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο/η σύζυγος του/της στην υπηρεσία όπου εργάζεται.
Άρθρο 53
Αναρρωτικαί άδειαι αναπήρων
Αι δημόσιαι Υπηρεσίαι ως και πάσης φύσεως ιδιωτικαί επιχειρήσεις, Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται όπως καθ` υπέρβασιν της υπό των οικείων Νόμων και Κανονισμών προβλεπομένης αδείας παρέχωσιν εις τους Αναπήρους Υπαλλήλους των κατ` έτος 30θήμερον τοιαύτην μετά πλήρων αποδοχών προς μετάβασιν τούτων εις Κέντρα Λουτροθεραπείας, Αεροθεραπείας κλπ., ως εν τω προηγουμένω άρθρω ορίζεται.
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες
Σας πληροφορούμε ότι στο Ν. 2527/97 “Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94 και άλλες διατάξεις” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 206/8.10.97, περιέχονται διατάξεις (άρθρο 16 παρ.4 και 5) με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διευκολύνσεων υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο ή τέκνα με ειδικές ανάγκες.
Ειδικότερα :
1. Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, βεβαιωμένη με γνωμάτευση των κατά το Ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών, υπηρετούν με ωράριο εργασίας μειωμένο κατά μία ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ., 193/88 ( ΦΕΚ 84 Α`), χωρίς ανάλογη μείωση αποδοχών. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους υπαλλήλους που έχουν σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο / την οποία συντηρούν.
2. Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα επεκτείνεται στους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς υπαλλήλους του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο ώρες την ημέρα. Σε καμμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται περικοπή αποδοχών.
Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.
…………………..
ΣΤ. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 655/77 εφαρμόζονται και στους εκπ/κούς (μονίμους και αναπληρωτές) μέλη, αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, για συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες της εθνικής ομάδας.
Η απουσία των υπαλλήλων - αθλητών από τα καθήκοντα τους, θεωρείται δικαιολογημένη όσο και να διαρκεί αυτή, διότι δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός από τις ανωτέρω διατάξεις και δικαιούται να λαμβάνουν τις αποδοχές τους. Αρμόδιοι για τη χορήγηση τις άδειας απουσίας είναι οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων εφόσον προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αποδεικτικά στοιχεία.
………………
Η. ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι προβλεπόμενες κανονικές άδειες της παρ. 2 και 4 του άρθρου 101 του Π Δ/τος 611/77 προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρ. 1 του άρθρου 103 του 611/77 , για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 1 Ν. 287/76) κατά τις ημέρες κινήσεως οι οποίες απαιτούνται για να μεταβούν στον τόπο εγκατάστασης της οικογενείας τους και για την επιστροφή στην υπηρεσία τους.
Η προσαύξηση αυτή χωρεί δύο φορές τον χρόνο και δεν μπορεί να υπερβεί κάθε φορά τις τέσσερις συνολικά ημέρες. Ως οικογένεια νοείται και η πατρική οικογένεια καθενός από τους συζύγους.
Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ
Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη χορήγηση άδειας λόγω ανυπαιτίου κωλύματος και συνεπώς δεν πρέπει να χορηγούνται, με εξαίρεση:
1) την άδεια για την ημέρα γάμου και την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, για τις οποίες πρέπει να επιδεικνύεται κατανόηση (Φ.53/31197/16.11.92 έγγραφο Προεδρίας της Κυβέρνησης).
2) η άσκηση από τον νόμο υποχρεωτικών καθηκόντων π.χ. ένορκος μάρτυρας σε δικαστήριο (άρθρο 213 της πολιτικής δικονομίας) ( με αποδεικτικό στοιχείο)
Σε περίπτωση που η δικαστική υπόθεση είναι προσωπική η απουσία χρεώνεται ως κανονική άδεια (παρ. 2 άρθρου 101 του Π.Δ/τος 611/77).
Για τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια διάρκειας από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες κατά την κρίση του προϊσταμένου.
Άρθρο 1
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 1483/ 1984 ( Άρθρα 1 § 1 - 18) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο Δημόσιο , τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. , με οποιαδήποτε σχέση , σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα του Π.Δ. αυτού.
Άρθρο 2
Παρ. 1 . Η ασθένεια ή η αναπηρία των προσώπων του άρθρου 2 του Ν. 1483/1984 για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο , τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αποδεικνύονται με γνωμάτευση των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής , νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αγαθοεργού πρωτοβουλίας.
Ακόμη η ασθένεια ή η αναπηρία μπορεί να αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος ( Ν.Π.Δ.Δ. ¨η Ν.Π.Ι.Δ. , που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας ) η οποία θεωρείται από το διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος ή γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι άδειας
Παρ. 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 1483.1984 στο Δημόσιο , τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. , όπου στο νόμο αναφέρεται επιχείρηση ή εκμετάλλευση, νοείται το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων ή αποκεντρομένων υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την ίδια υπηρεσία διοικητικού ή διεύθυνση προσωπικού κατά περίπτωση και που απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) άτομα, με οποιαδήποτε σχέση.
Παρ. 2. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής ο υπάλληλος επανέρχεται στη θέση που υπηρετούσε, εκτός αν στο μεταξύ έχει μετακινηθεί ή μετατεθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρ. 3. Ο χρόνος γονικής άδειας άνευ αποδοχών αναγνωρίζεται για την ασφάλιση στα διάφορα Ταμεία ( Αρωγής. Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Οι εισφορές που αναλογούν για το χρονικό διάστημα της άδειας βαρύνουν τον υπάλληλο.
Παρ. 4. Η γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν. 1483/84 μπορεί να χορηγείται και τμηματικά.
Άρθρο 4
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών.
Παρ. 1. Η άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του Νομ. 1483/1984 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Μειωμένο Ωράριο
Παρ. 1. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρ. 8 του Νόμ. 1483/1984, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.. 1 του άρθρ.3 του παρόντος Π.Δ/τος, εκτός από το κατώτατο όριο του αριθμού των απασχολουμένων κατά Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., που για την περίπτωση αυτή είναι 50 άτομα.
Παρ. 2. Η πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία του παιδιού καθώς και ο καταλληλότερος για την φροντίδα του παιδιού γονέας ορίζεται με απόφαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή των αρμοδίων οργάνων που αναφέρονται στο άρθρ. 2 του παρόντος Π.Δ.
Παρ. 3. Στην περίπτωση που ο ένας γονέας απασχολείται στο δημόσιο και ο άλλος στον ιδιωτικό τομέα και υπάρχει αντίθετη άποψη για τον ορισμό του γονέα που θα έχει το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού και εφόσον το θέμα δε διευθετείται με κοινή συμφωνία των ενδιαφερόμενων, επ` αυτού αποφαίνεται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή στην οποία μπορεί ν` απευθύνεται με αίτηση του ο ενδιαφερόμενος.
Παρ. 4. Με την απόφαση για τη μείωση του ωραρίου προσδιορίζεται και η ανάλογη μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου. Το ωρομίσθιο βρίσκεται με την αναγωγή των τακτικών αποδοχών σε ημερομίσθιο (τακτικές αποδοχές δια 25) και τη διαίρεση αυτού δια του αριθμού των ωρών του νομίμου ωραρίου εργασίας (7,1/2).
Άρθρο 6
Άδειες απουσίας
Παρ. 1. Οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους, μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται με αποδοχές την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 9 Ν. 1483/84.
Άρθρο 7
Βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί
Οι δημόσιες υπηρεσίες , τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. , όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ. που αποσχολούν πάνω από τριακόσια (300) άτομα, σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών τους , θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των απασχολούμενων σ΄ αυτές.
Άρθρο 8
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από αυτές που διαλαμβάνουν οι διατάξεις του κεφ. Α΄ του Ν. 1483/1984 εξακ0ολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 9
Διοικητικές κυρώσεις
Προιστάμενοι υπηρεσιών διοικητικού ή αυτοτελών υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που αρνούνται για οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση των αδειών ή διευκολύνσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. , διώκονται πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος.
Άρθρο 10
Χρόνος απουσίας
1. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1483/1984 και του παρόντος Π.Δ. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, εκτός από την καταβολή αποδοχών , με εξαίρεση την άδεια του άρ. 6 του παρόντος που είναι με αποδοχές.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της απουσίας των υπαλλήλων σ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων , από την επάνοδο τους στην υπηρεσία μηνών.
Άρθρο 11
Οι κοινές αποφάσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του Ν. 1483/1984 εκδίδονται με τη σύμπραξη του κατά περίπτωση αρμόδίου Υπουργού και του υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται στους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμισθης εντολής, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους και των δύο φύλων, που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξή τους, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία τους για την είσοδο στην απασχόληση, η διατήρηση της, καθώς και η επαγγελματική τους εξέλιξη.
2. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στους απασχολούμενους:
α)Στο δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση.
β)Στην ναυτική εργασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμος έχει επεκταθεί και ισχύει πλέον και στο δημόσιο Π.Δ. 193/ 1988 ΦΕΚ 84 τ.Α΄
Άρθρο 2
Εξαρτώμενα μέλη
Στην έννοια των όρων του προηγούμενου άρθρου «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν ανάγκη για φροντίδες ή υποστήριξη» περιλαμβάνονται:
α) Τα μέχρι 16 ετών παιδιά, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλεια τους.
β) Τα παιδιά που είναι πάνω από 16 ετών, αλλά που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδικές φροντίδες για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, η αναπηρίας εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλεια τους.
γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτερο όριο ημερομίσθιου που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια το μήνα.
Άρθρο 3
Αποδεικτικά στοιχεία
1. Η ασθένεια ή η αναπηρία των προσώπων του άρθρου 2 αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος (νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας), η οποία θεωρείται από το διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος, ή γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.
2. Το ετήσιο εισόδημα των εξαρτώμενων μελών της περίπτωσης δ του προηγούμενου άρθρου, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση α) της οικονομικής εφορίας που υπάγονται αυτά τα μέλη ή β) του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται η επιδοτούνται ή γ) της αρμόδιας αρχής σε περίπτωση που είναι άπορα. Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στο εισόδημα του προηγούμενου έτους, ισχύει για το ημερολογιακό έτος έκδοσης της και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο στον εργοδότη του, όταν ζητήσει την άδεια του άρθρου 7 του νόμου αυτού.
Άρθρο 4
Απαγόρευση διάκρισης
Απαγόρευση κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος των εργαζομένων του άρθρου 1 παρ.1, που αναφέρεται στην είσοδο τους στην απασχόληση, στη διατήρησή της και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.
Άρθρο 5
Γονική άδεια ανατροφής
1. Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και εργάζεται ως επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας, στον ίδιο εργοδότη κι β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από το σπίτι, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία δυόμισι (2 1/2) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεις (3) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 το έχουν και εργαζόμενοι που έχουν υιοθετήσει παιδί.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παιδιών, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτό, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.
4. Αν και οι δυο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάμου τη γονική άδεια και μέχρι 6 μήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
5. Μετά τη λήξη της γονικής άδειος ανατροφής ο εργαζόμενος δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του, στην ίδια ή σε παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτήν που είχε πριν λάβει τη γονική άδεια ανατροφής.
Άρθρο 6
Ασφαλιστικά δικαιώματα
1. Ο εργαζόμενος γονέας, που λαμβάνει γονική άδεια ανατροφής, έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, υποχρεούται όμως, να καταβάλει ολόκληρη την ασφαλιστική εισφορά, εργατική και εργοδοτική, που αντιστοιχεί σ` αυτό το διάστημα.
2. Ο χρόνος της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού σύνταξης.
Άρθρο 7
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δυο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
Άρθρο 8
Μειωμένο ωράριο
1. Οι γονείς που εργάζονται με τις προϋπόθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
2. Η πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία του παιδιού καθώς και ο καταλληλότερος για τη φροντίδα του παιδιού γονέας ορίζεται με την ιατρική γνωμάτευση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 9
Άδειες απουσίας
1. Οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται στο άρθρο 7, που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
2. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους δυο γονείς. Αν και οι δυο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρ. 1.
Άρθρο 10
Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση
Οι εργαζόμενοι, που έχουν από την πρόσληψη τους ή μεταγενέστερα συμφωνία, γραπτή ή προφορική, με τον εργοδότη τους, να απασχολούνται για λόγους οικογενειακών υποχρεώσεων με μειωμένο ωράριο, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν εργασία ή να επανέλθουν, με αίτηση τους, σε απασχόληση με πλήρες ωράριο, εάν υπάρχει κενή θέση, ανεξάρτητα εάν εξακολουθούν οι περιστάσεις που τους ανάγκασαν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο.
Άρθρο 11
Προγραμματισμός αδειών
Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους, που προστατεύουν πρόσωπα των περιπτώσεων α και β` του άρθρου 2, υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών απουσίας του προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής.
Άρθρο 12
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Βιομηχανικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με προσωπικό πάνω από τριακόσια (300) άτομα υποχρεούνται κατά την ανέγερση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σ` αυτές. Για την καταλληλότητα της περιοχής όπου πρόκειται να ιδρυθεί βρεφοπαιδοκομικός σταθμός αποφαίνεται με σχετική γνωμάτευση της η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Αμφισβητήσεις για την έκταση της εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, κατόπιν προσφυγής των ενδιαφερόμενων μερών ή σχετικής αναφοράς του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας
Άρθρο 13
Χρόνος απουσίας
Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος άδειας καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους.
Άρθρο 14
Λύση σχέσης εργασίας
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους.
Άρθρο 15
Προστασία μητρότητας
1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
2. Ο Νόμος 1302/1982 (ΦΕΚ 133 τ. Α`), ο Νόμος 1414/84 (ΦΕΚ 10 τ. Α`), όπως και κάθε διάταξη που αναφέρεται στην προστασία της μητρότητας εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους με σχέση έμμισθης εντολής.
Άρθρο16
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις σχετικές με τα δικαιώματα που παρέχονται στους εργαζόμενους από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες προβλέπονται σε συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών ή σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις, υπερισχύουν, εάν είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις
1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο από 10.000 δρχ. έως 100.000 δρχ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας και εισπράττεται υπέρ της εργατικής Εστίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Ο εργοδότης δικαιούται να προσφύγει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τον κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, όπως ισχύει.
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικά διατάγματα, ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού μπορεί να επεκτείνονται σταδιακά, προσαρμοζόμενες ανάλογα, στο δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και το άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, μπορεί:
α) Να αυξάνονται τα χρονικά διαστήματα απουσίας των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ; του άρθρου 5. Στο άρθρο και στην παράγραφο του άρθρου 9, καθώς και το ποσοστό των δικαιούχων της παρ 1 του άρθρου 5. β) Να επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 12 σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα άτομα από όσα προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
γ) Να καθορίζονται ειδικότερα, να διευρύνονται ή να περιορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο φορέας που θα καλύπτει τις δαπάνες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, οι δαπάνες λειτουργίας του, το κτιριολογικό πρόγραμμα και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η οργάνωση του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού.
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
..............................................
ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται με βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ. Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Την άδεια της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Για παράδειγμα:
Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.
2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.
O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι` αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).
3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.
4. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Πιο συγκεκριμένα ελευθέρια επαγγέλματα είναι του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.
Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα.
Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση
Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπαιδευτικός αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
Διευκρινίζεται ότι ο εκπαιδευτικός, του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης), δικαιούται να κάνει χρήση των προβλεπομένων διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή εργάζεται, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν όμως η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (π. χ ωρομίσθια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων , τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
5. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επίσης σημειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, όσο και τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή:
α. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
β. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται
γ. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
δ. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
ε. Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση
Πληροφορίες για χορήγηση αδειών εκπαιδευτικού προσωπικού
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών αποσπασμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε ότι όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια στην οργανική τους θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: