Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (3): ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ


Άδεια χωρίς αποδοχές 

    
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
έως 1 μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν
με αίτηση του υπαλλήλου
Ν. 3528/2007 άρθρο 51
έως 2 έτη με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους
έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικά
εφόσον έχει συμπληρώσει διετή υπηρεσία και ο σύζυγος είναι στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα
έως 2 έτη συνολικά
(όχι απαραίτητα συνεχόμενα)
για ανατροφή παιδιού μέχρι 6 ετών χωρίς γνώμη του ΠΥΣΔΕ
Ν. 3528/2007 άρθρο 51 παρ. 2 &
Ν. 3528/2007 άρθρο 53 παρ.1
ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ
3 μήνες από την παραπάνω άδεια
για ανατροφή παιδιού μέχρι 6 ετών σε περίπτωση γέννησης 3 ου τέκνου και άνω
Ν. 3528/2007 άρθρο 51 παρ. 2 &
Ν. 3528/2007 άρθρο 53 παρ.1 &
Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084/15-2-2007 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αρ. Πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ
 Διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών
«1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.
Σημείωση: Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718  του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 3986/2011. Το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται να επιμείνει στην εφαρμογή του 1566 με το επιχείρημα ότι  αυτός που τροποποιήθηκε ήταν ο Υπαλληλικός  Κώδικας και όχι ο 1566.
Επομένως σύμφωνα με την ερμηνεία που φαίνεται να επικρατεί σε κύκλους του Υπουργείου παιδείας οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται ως τρία έτη άδεια άνευ αποδοχών και όχι ως πέντε.
Αυτή η ερμηνεία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες οι  οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα και η άδεια άνευ αποδοχών θα αποτελούσε μια, έστω προσωρινή λύση σε αυτά τα προβλήματα.
Άρθρο 51
Άδειες χωρίς αποδοχές
1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολο­γιακού έτους.
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξω­τερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δη­μόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊ­κή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαί­ως από την υπηρεσία.
5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του άρθρου αυτού ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.
Άρθρο 53
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορη­γείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
……………………
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την χορήγηση της τρίμηνης άδειας της παρ 1 του άρθρου 53 του Ν 3528/2007 ( ΦΕΚ 26 τ. Α`) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26 τ.Α`) « Η προβλεπόμενη άδεια από την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.3528/2007 χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω ».
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων η τρίμηνη άδεια θα χορηγείται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση τους, υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε με την έναρξη του σχολικού έτους.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της.
Τρίμηνη άδεια ανατροφής
Ύστερα από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τον χρόνο χορήγησης της τρίμηνης άδειας ανατροφής με αποδοχές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν.3528/2007 « Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.»
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν.3528/2007 « Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω ».
3. Με γνώμονα το ανωτέρω δικαίωμα των εκπαιδευτικών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων για χορήγηση της άδειας που η ικανοποίηση τους προκαλεί αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων που θα προκύψουν, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και με τη σύμφωνη γνώμη τους, να ορίζουν το χρόνο χορήγησης της άδειας έτσι ώστε να μην χάνεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα να μην παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων.
Άρθρο 16 ΦΕΚ 167 τ.Α`
Ε` Άδειες χωρίς αποδοχές.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.
2. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.
Άρθρο 3 ΦEK 18 τ. Α`
Παρ. 6. α) Η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε Κύπριους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167Α`), 10 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α`) και 3Ο του ν. 2083/1992 παρατείνεται μέχρι 31.8.1994. Από την ημερομηνία αυτή καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1966/1991 και του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 2083/1992.
β) Για τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του όρθρου 16, Κεφάλαιο Γ, παρ. 9 του ν. 1566/1985.
Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και αδειών χωρίς αποδοχές
Σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, καθώς επίσης και αδειών χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των §.20,21 και 22 του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1τ.Α΄/ 3-1-03 ανήκει από 3.1.03 στα Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιοχής τους, …….
Άδειες χωρίς αποδοχές
Αναφερόμενοι στο με αρ. πρωτ. 13/6241/4-10-2001 έγγραφο σας -FΑΧ, που αφορά άδειες χωρίς αποδοχές στους εκπαιδευτικούς σας πληροφορούμε :
α) ότι χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα μετά από αίτηση τους χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ Ε. (Ν. 2683/99 αρ. 51 παρ. 1 ΦΕΚ 19 Α` και ΣΤ/56/15-11-01 ΦΕΚ 1409 Β`).
β) Άδειες χωρίς αποδοχές έως δύο έτη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), στους Εκπαιδευτικούς μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του Εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό (Ν. 1566/85, περ. Ε`., παρ. 1) και
γ) άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έως 2 ετών χωρίς την μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο που απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 6 ετών.
Επίσης υποχρεωτικά χορηγείται και στους άνδρες εκπαιδευτικούς που θα την ζητήσουν για την ανατροφή του παιδιού τους.
Η παραπάνω άδεια χορηγείται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων (Αριθμ. ΣΤ5/56/18-11-2001). Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με Εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών ΦΕΚ 1409/17-11-2000.
Άδεια χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του υπ αριθμ. 195/26-1-95 εγγράφου σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το αριθ. Π.1999/17-2-95/22-6-95 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1566/85 δεν παράγει έννομα συνταξιοδοτικά αποτελέσματα.
Υπολογισμός χρόνου άδειας χωρίς αποδοχές στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων
Απαντούμε στο ανωτέρω έγγραφο σας, σχετικό με το αν η χορηγούμενη σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τριών ετών σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 περ. ε` του ν. 1566/86 μπορεί να υπολογιστεί στη βαθμολογική τους εξέλιξη και σας πληροφορούμε, ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης, υπόψη του οποίου τέθηκε το θέμα αυτό, με το Πρακτικό του αριθ. 517/18-1-88 γνωμοδότησε το εξής: “Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται στις διατάξεις του όρθρου 16 περ. ε` του Ν. 1566/85, μπορεί να υπολογιστεί στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, γιατί με τη χορήγηση της άδειας αυτής δεν διακόπτεται η υπαλληλική του σχέση και από καμιά διάταξη νόμου ειδική ή γενική δεν προβλέπεται, ότι ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών”.
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων κατά το χρόνο της άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 16 του Ν. 1566/85, σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 117546/3470/18-1-88 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση.
Όσον αφορά για το εάν ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπ/κών, σας πληροφορούμε ότι, όπως είναι γνωστό, κατά το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών δεν έχουμε διακοπή της υπαλληλικής σχέσης, πράγμα για το οποίο έχει συμφωνήσει και το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με το αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.332/372/ 6039/15-7-86 έγγραφο του και ως εκ τούτου ο εν λόγω χρόνος θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Κατά συνέπεια εφόσον ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών των εκπ/κών (Ν.1566/ 85 άρθρο 16) θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του εκπ/κού (Μ.Κ. & χρονοεπίδομα).
Για το συντάξιμο του εν λόγω χρόνου αρμοδία υπηρεσία ν` αποφανθεί και στην οποία πρέπει ν` απευθυνθείτε είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών
Με αφορμή την αριθμ. 713/93 Γνωμοδότηση του Α` Τμήματος του Ν.Σ.Κ., την οποία σας κοινοποιούμε, και τα πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης της 15.6.1993 του Α` Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση του Δ` Τμήματος του Ν.Σ.Κ. του οποίου η γνώμη της μειοψηφίας έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό των Οικονομικών οι αποδοχές της υπαλλήλου - μητέρας , η οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών με βάση τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.2085/92 αποδίδονται κατά το χρόνο της άδειας αυτής στο Μ.Τ.Π.Υ. ως πόρος αυτού, ακαθάριστες, χωρίς την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων .
2. Το Α` κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα παραπάνω πρακτικά του έχει δεχθεί ότι καμία διάταξη νόμου δεν υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλει τις εισφορές των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 κεφ. Ε` του άρθρου 16 του Ν. 1566/85, στα διάφορα επικουρικά ταμεία τους.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 ( Κώδικα Μ.Τ.Π.Υ.), στοιχ. Β`. τα ποσά που προέρχονται από κροτήσεις μισθού και άλλων αποδοχών πολιτικών υπαλλήλων που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, αποτελούν πόρο του Μ.Τ.Π.Υ. με εξαίρεση την περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές των εκπαιδευτικών λειτουργών.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές θα αναφέρονται ως μισθοδοτούμενοι από την Υπηρεσία τους και οι ακαθάριστες αποδοχές των μεν πολιτικών υπαλλήλων θα περιέρχονται στο Μ.Τ.Π.Υ. ως πόρος αυτού και θα αποδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του Π.Δ. 422/81, των δε εκπαιδευτικών λειτουργών στο Δημόσιο ως έσοδο αυτού στον Κ.Α.Ε. 3824, με σχετική αναγραφή του ποσού στην οικεία στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.
5. Στις περιπτώσεις που το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει στείλει φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων σε υπόλογους των Δ.Ο.Υ., για επιστροφή ποσών τα οποία αχρεωστήτως αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία από την παραπάνω αιτία, οι αρμόδιοι εκκαθαριστές αποδοχών θα αναζητήσουν τα ποσά αυτά από τα εν λόγω ταμεία και στη συνέχεια θα τα αποδόσουν ή στο Μ.Τ.Π.Υ. εφόσον αφορούν πολιτικούς υπαλλήλους, ή στο Δημόσιο εφόσον αφορούν εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
6. Τονίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στο διάστημα εκείνο της απουσίας των υπαλλήλων, λόγω άδειας άνευ αποδοχών, το οποίο λογίζεται ως συντάξιμο από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις των οικείων συνταξιοδοτικών τους φορέων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων, από την επάνοδό τους στην Υπηρεσία μηνών ( δηλαδή, οι εισφορές που αναλογούν για το χρονικό αυτό διάστημα βαρύνουν τον υπάλληλο).
7. Οποιαδήποτε διαφορετική, μέχρι σήμερα, ρύθμιση του θέματος αυτού από την Υπηρεσία μας παύει να ισχύει.
8. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και των Νομαρχιών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους προϊστάμενους των υπηρεσιών που είναι εκκαθαριστές αποδοχών, καθώς και στα υπό την εποπτεία τους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών
1. Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 2006095/28.4.94 έγγραφο και την αριθμ. 2025207/2848/18.4.94 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: "Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών".
2. Επί της παραγράφου 6 της κοινοποιουμένης εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. έγινε ερώτημα στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. προκειμένου να μας γνωρίσει ποιες από τις άδειες άνευ αποδοχών λογίζονται ως συντάξιμες θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν πάρουμε την απάντηση αυτή.
3. Επίσης σας κοινοποιούμε:
α. Την αριθμ. Υ8α/10085/17.9.93 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: " Υγειονομική περίθαλψη υπαλλήλων κατά το χρόνο που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές βάσει του άρθρου 13 παραγρ. 5 του Ν. 2085/92.
Για την υγειονομική περίθαλψη των εκπ/κών που λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές με βάσει τις διατάξεις της παραγρ. 1 κεφαλαίου Ε` του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 και των εκπ/κών που είναι απεσπασμένοι άνευ αποδοχών σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και στην Κύπρο έγινε ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν πάρουμε την απάντηση αυτή.
β. Το αριθμ. 2071200/1213/4.11.91 έγγραφο της 47ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.(σας είχε κοινοποιηθεί με ΙΒ/1862/11.3.92 εγκύκλιό μας με θέμα: "Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων εκπ/κών, που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και της Κύπρου ") και το αριθμ. 2006082/85/3.2.94 έγγραφο της 47ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με το οποίο επανεξετάζεται το περιεχόμενο του πρώτου εγγράφου και δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες ύστερα από τα πρακτικά της 12ης Συνεδρίάσης της 15.6.93 του Α: κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ. Εκ νέου την αριθμ. 117546/18.1.88 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. η οποία ισχύει για τις λοιπές καταστάσεις που βρίσκονται εκπαιδευτικοί ( διαθεσιμότητα, προσωρινή παύση, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π. ) πλην της περίπτωσης των εκπ/κών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές ή αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και στην Κύπρο.
4. Παρακαλούμε για ανακοίνωση της παρούσας με όλα το κοινοποιούμενα έγγραφα εγκυκλίους σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών των εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και για την πιστή εφαρμογή τους.
Τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε ότι στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 2025207 /2848 /0022/18.4.94 εγκύκλιό μας αντίγραφο της οποίας σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας. Όσον αφορά τις λοιπές καταστάσεις που βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί ( διαθεσιμότητα, προσωρινή παύση, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π.) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 117546/3470/18.1.88 εγκύκλιό μας.
(Όπως κοινοποιήθηκε με το ΙΒ/3464/15.04.1988 ΥΠΕΠΘ)
Τύχη αποδοχών εκπαιδευτικών σε περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές σε αποσπασμένους στο εξωτερικό
Απαντώντας στο σχετικό σας έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι η άριθ. 117546/ 3470/ 18.1.1988 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με την τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές κ.λ.π., δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε σχολεία του εξωτερικού, καθόσον στους εν λόγω εκπ/κούς καταβάλλονται αποδοχές από την χώρα στην οποία αποσπάσθηκαν.
Τύχη αποδοχών Εκπ/κών σε περίπτωση άδειας, χωρίς αποδοχές, αδικαιολόγητης αποχής από την υπηρεσία κ.λ.π.
Ύστερα από την αριθμ. 77804/2171/27.7.1987 εγκύκλιό μας, που αναφέρεται στην τύχη των αποδοχών των υπαλλήλων που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, προσωρινή παύση, διαθεσιμότητα και άλλες καταστάσεις κατά τις οποίες δεν λύεται η υπαλληλική σχέση και, με αφορμή διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή ή όχι της εγκυκλίου αυτής και στους εκπ/κούς, σας θέτουμε υπόψη τ` ακόλουθα:
1. Όπως σας γνωρίσαμε με την ανωτέρω εγκύκλιό στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας, άδειας άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσης κ.λ.π. δεν έχουμε λύση της υπαλληλικής σχέσης και κατά συνέπεια ο υπάλληλος θα αναφέρεται, ως μισθοδοτούμενος από την υπηρεσία του και θα γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων.
2. Τ` ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπ/κούς που βρίσκονται στις παραπάνω καταστάσεις ( άδεια άνευ αποδοχών, προσωρινή παύση, διαθεσιμότητα κ.λ.π. ) με τη μόνη διαφορά ότι το απομένον καθαρό ποσό του μισθού των, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και την απόδοση αυτών στα ασφαλιστικά ταμεία θα αποδίδεται προκειμένου μεν για άδεια χωρίς αποδοχές ( εκπ/κών ) στο Δημόσιο ως έσοδο αυτού στον κωδικό 3824, και με κατονομασία " Έσοδο από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν και εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές", προκειμένου δε για τις λοιπές καταστάσεις ( εκπ/κών ) στο Μ.Τ.Π.Υ.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στις Δ/νσις Εκπ/σης και, να λάβουν γνώση οι εκκαθαριστές αποδοχών των Εκπ/κών.
Άδειες χωρίς αποδοχές
Αναφορικά με τις άδειες χωρίς αποδοχές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε τα εξής :
Χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα μετά από αίτηση τους χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης  (Ν. 2683 /99 αρ. 51 παρ. 1 ΦΕΚ 19 Α` και ΣΤ/56/15-11-01 ΦΕΚ 1409 Β`). β) Άδειες χωρίς αποδοχές έως τρία έτη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), στους Εκπαιδευτικούς μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του Εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό (Ν. 1566/85, περ. Ε ` παρ. 1).
Για τους εκπ/κούς που επιθυμούν άδεια χωρίς αποδοχές θα πρέπει να προβλέπονται αναπληρωτές, ως εκ τούτου οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τέλους Ιουνίου ώστε η ζητούμενη άδεια ν` αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους (άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για το σχολικό έτος και όχι για το διδακτικό). Σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθούν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται δια μέσου των οικείων Δ/νσεων ή Γραφείων προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα συνοδεύονται από τ` ανάλογα δικαιολογητικά.
Άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έως 2 ετών χορηγείται χωρίς την μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο που απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 6 ετών. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 σε συνδυασμό με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 τ.Α`/ 1999) και σε συνδυασμό του άρθρου 53 του Ν. 2721/3-6-1999 Φ Ε Κ 112 τ.Α`/99) βάση του οποίου οι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης άγονται στις διατάξεις του Ν. 2683/99 (Υπαλληλικός Κώδικας).
Επίσης υποχρεωτικά χορηγείται και στους άνδρες εκπαιδευτικούς που θα την ζητήσουν για την ανατροφή του παιδιού τους.
Η παραπάνω άδεια χορηγείται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων  (Αριθμ. ΣΤ5/56/18-11-2001) απόφαση <<Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με Εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών>> ΦΕΚ 1409/17-11-2000.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.
......
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες και μετά σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) άλλες ένδεκα (11) ημέρες εργάσιμες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) (αριθμ. 101 παρ. 4 Π.Δ. 611/77, Ν. 1157/81).
........
ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.Δ. 340/83 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) από τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος με σχετικές διατάξεις μπορεί να μεταβιβάσει στα υφιστάμενά του κλιμάκια την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω :
α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου.
β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας με Α` βαθμό οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Νομάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους με βαθμό Β` και Γ` από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας (Δ/ντή Γυμνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.
γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.Δ. 611/77 σε αποσπασμένους εκπ/κούς, αρμόδια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣΔΥ (πρ.) 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.
…………………………………………..
Αποδοχές στην άδεια άνευ αποδοχών
Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την τύχη των αποδοχών υπαλλήλων λόγω άδειας άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητης απουσίας κ.λ.π., σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Όπως είναι γνωστό στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας άδειας άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσης ή διαθεσιμότητας και πειθαρχικών προστίμων, δεν έχουμε λύση της υπαλληλικής σχέσης και κατά συνέπεια ο υπάλληλος αναφέρεται ως μισθοδοτούμενος από την υπηρεσία του και γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/1981, (Κώδικας ΜΤΠΥ) παρ. Β` τα ποσά τα προερχόμενα από κρατήσεις μισθού και άλλων αποδοχών πολιτικών υπαλλήλων λόγω άδειας άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητης απουσίας κ.λ.π., αποτελούν πόρο του ΜΤΠΥ με εξαίρεση μόνο την περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών λειτουργών.
3) Κατά συνέπεια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι καθαρές αποδοχές εκπίπτονται υπέρ του ΜΤΠΥ και περιέρχονται σ` αυτό ως πόρος του με σχετική αναγραφή του ποσού αυτού στην οικεία στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης και αποδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του ίδιου Π.Δ/τος. Ευνόητο τυγχάνει ότι, ο υπάλληλος ο οποίος απεργεί είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία καθυστέρηση να ειδοποιήσει την υπηρεσία του, η οποία και οφείλει αμέσως να τον ανακαλέσει στην έδρα τους, οπότε παύει να του καταβάλλει και την εκτός έδρας αποζημίωση.
4) Τα Υπουργεία και οι Νομαρχίες του Κράτους, παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στα υπό την εποπτεία τους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.
Υγειονομική Περίθαλψη των εκπ/κών που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές και ποιες από τις άδειες λογίζονται συντάξιμες
Στη συνέχεια της αριθμ. ΙΒ.4598/20.5.94 εγκυκλίου μας με Θέμα: "Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών" και ύστερα από γραπτά ερωτήματα, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας:
1. Την αριθμ. Υ8α/5077/31 .5.94 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τη συνοδευτική Α7α/11286/9.12.87 εγκύκλιό του, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες για την Υγειονομική Περίθαλψη των εκπ/κών που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών. Διευκρινίζουμε ότι η κράτηση Υγειονομικής Περίθαλψης από 1.1.94 έχει γίνει 2,55% για όλους τους υπαλλήλους.
2. Το αριθμ.Π-6418/94/4.7.94 έγγραφο της 42ας Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με το οποίο παρέχονται, πληροφορίες σχετικά με το ποιες από τις άδειες άνευ αποδοχών των εκπ/κών λογίζονται συντάξιμες.
Παρακαλούμε να ανακοινώσετε την παρούσα μαζί με τα κοινοποιούμενα, σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για εφαρμογή τους.
Παραγραφή απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με την απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων της καθηγήτριας Αδαλάκη Βαρβάρας, για τ χρονικό διάστημα που τελούσε σε άδεια χωρίς αποδοχές, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ.321/1969, "ο χρόνος παραγραφής των κατά του Δημοσίου αξιώσεων, των Δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαβών ή αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, είναι δύο ετών ".
Η ειδική παραγραφή του Δημοσίου, επικρατεί κάθε άλλης παραγραφής που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και περιλαμβάνει τις χρηματικές αξιώσεις των Δημοσίων υπαλλήλων κατά του Δημοσίου, το οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, απλώς καθυστερεί την πληρωμή τους.
2. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 93 του παραπάνω Ν.Δ/τος " η παραγραφή άρχεται από του τέλους του οικ. έτους, καθ` ο εγεννήθη η αξίωσις και είναι δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξις".
3. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων της προαναφερόμενης καθηγήτριας, για το χρονικό διάστημα από 8.1.1986 μέχρι12.6.1986 και από 1.9.1986 μέχρι 14.6.1987, που τελούσε σε άδεια χωρίς αποδοχές, καθ` όσον η αξίωσή της αυτή έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 321/69, εκτός εάν έχει διακοπεί η διετής αυτή παραγραφή με την υποβολή αίτησης εκ μέρους της ανωτέρω εκπ/κού ( άρθρου 95 του Ν.Δ. 321/69).
Σε συνέχεια αλληλογραφίας μας σχετικά με τις κρατήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται, σε άδεια άνευ αποδοχών και ύστερα από την αριθμ. 2025207/2848`0022/ 18.4.94 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα Υπουργεία, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τις κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές ισχύει η υπ` αριθμ. Α7α/11286/9-12-87 εγκύκλιός μας, φωτοτυπία της οποίας σας επισυνάπτουμε.
Υγειονομική περίθαλψη εκπαιδευτικών κατά το χρόνο που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, βάσει του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α` )
Σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παραγρ. ε) του ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167) στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.
Η Υπηρεσία μας, ύστερα από αιτήσεις δύο ενδιαφερομένων, αναφορικά με το αν δικαιούνται ή όχι, υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, κατά τη διάρκεια της άδειας που πήραν βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ζήτησε πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το αν ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κ.λ.π.
Η Δ/νση Προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης στο Δ2/29.462/19.11 .87 έγγραφο της μας παραθέτει την εξής άποψη του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για το θέμα αυτό: " Κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης κατά το άρθρο 16 του νόμου 1566/85, χωρίς αποδοχές άδειας, δεν διακόπτεται η υπαλληλική σχέση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.
Συνεπώς συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο χρόνος αυτός θα πρέπει να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατά τη διενέργεια προαγωγών". Επίσης με το ίδιο έγγραφο μας γνώρισε ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας δεν καταβάλλονται κρατήσεις στα ταμεία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν διακόπτεται η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών, στους οποίους χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές και επομένως δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, αφού , σύμφωνα με το άρθρο 1 του Β.Δ. 665/1962 ( ΦΕΚ 167( , το Δημόσιο υποχρεούται στην υγειονομική περίθαλψη των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων κ.λ.π.
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Β.Δ. 665/1962, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1223/81 ( ΦΕΚ 302) σε βάρος των πάσης φύσεως αποδοχών καθώς και σε βάρος των προσθέτων απολαβών και των κατ` αποκοπήν εξόδων κινήσεως των υπαλλήλων. που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού, επιβάλλεται κράτηση 1% για δαπάνες νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 133/1982 ( ΦΕΚ 20), η ανωτέρω κράτηση σημειώνεται στην οικεία μισθοδοτική κατάσταση ή ένταλμα πληρωμής και παρακρατείται κάθε μήνα κατά την πληρωμή.
Επειδή όμως, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δεν καταβάλλονται κρατήσεις στα ταμεία, για να έχουν υγειονομική περίθαλψη οι εκπαιδευτικοί, που παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές, βάσει του άρθρου 16 του ν. 1566/85, θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι την κράτηση 1% επί του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν από την Υπηρεσία τους κατά τον τελευταίο μήνα της μισθοδοσίας τους, πριν από τη χορήγηση ή την παράταση της άδειας χωρίς αποδοχές.
Κάθε ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη, για να έχει την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου , κατά την διάρκεια της ανωτέρω άδειας, θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία σας αίτηση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
α. κυρωμένο αντίγραφο απόφασης χορήγησης ή παράτασης άδειας χωρίς αποδοχές.
β. βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών από την οποία να προκύπτει το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, που έλαβε τον τελευταίο μήνα, πριν από τη διακοπή της πληρωμής του, λόγω χορήγησης ή παράτασης της άδειας χωρίς αποδοχές, και,
γ. τριπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκε η κράτηση του 1%, το ύψος των ακαθάριστων αποδοχών, βάσει της βεβαίωσης του εκκαθαριστή, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβλήθηκε ( π.χ. 70.000 δρχ. ακαθόριστες μηνιαίες αποδοχές Χ 1% Χ 9 μήνες = 6.300 δρχ. ) Η κράτηση αυτή θα πληρώνεται εφάπαξ και στην αρχή κάθε σχολικού έτους, για το οποίο χορηγείται ή παρατείνεται η άδεια χωρίς αποδοχές.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος δεν ισχύει ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός. Δηλαδή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν πάρει άδεια χωρίς αποδοχές, κατά το τρέχον σχολικό έτος, να ζητήσουν να έχουν υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, αφού όμως πληρώσουν την κράτηση του 1% από την ημερομηνία που έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους μέχρι τη λήξη της άδειας αυτής, και αφού υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας σας υποχρεούται να σημειώνει σε σελίδα των παρατηρήσεων του βιβλιαρίου νοσηλείας τον αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου είσπραξης της κράτησης, το καταβληθέν για υγειονομική περίθαλψη ποσό καθώς και. το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το βιβλιάριο νοσηλείας. Τούτο θα ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας αυτών, τα οποία θα δικαιούνται και αυτά υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2066506/7655/0011/15-11-1989 Γ.Λ.Κ.
(Όπως κοινοποιήθηκε με το ΙΒ/10794/28.11.89 ΥΠΕΠΘ)
Κρατήσεις κατά την άδεια χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων, κατά το διάστημα άδειας χωρίς αποδοχές, σας γνωρίζομε ότι όπως και στις αρ. 77804/2171/27.7.89 και 1117546/3470/18.1.88 εγκύκλιους της Υπηρεσίας μας αναφέρεται, σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας των υπαλλήλων (άδεια άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π (θα γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων και το καθαρό απομένον ποσό του μισθού τους θα αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. ή στο δημόσιο ( προκειμένου με άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών).
Είναι αυτονόητο ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συμπεριλαμβανόμενης και της γονικής άδειας, ακολουθείται ή ίδια διαδικασία δηλαδή οι κρατήσεις κατά την εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων αυτών, για το χρονικό διάστημα της απουσίας τους, βαρύνουν τη μισθοδοσία αυτών.
Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων εκπ/κών που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου
Σας κοινοποιούμε:
α) Τα αριθ. 2051798 /4653/15.10.91 και 2070349 /6.253/23.1.92 έγγραφα του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου.
β) Το αριθ. 1695/26.2.92 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου.
γ) Το αριθ. 2071200 /1213/4.11.91 έγγραφο της 47ης Δ/σης του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη εκπ/κών της κατηγορίας αυτής.
δ) Το αριθ. 117.546/18.1.88 (ορθή επανάληψη) και αριθ. 2071983 /6388/ 15.1.92 έγγραφα της 22ας Δ/σης του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση αδείας χωρίς αποδοχές, αδικαιολογήτως αποχής από την υπηρεσία κ.λ.π. και την παραγραφή απαιτήσεων ασφαλιστικών ταμείων αντίστοιχα (το πρώτο των παραπάνω εγγράφων σας ρ κοινοποιήθηκε και παλιότερα με την ΙΒ/ 1532/ 22.2.88 εγκύκλιό μας), για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε:
- Να ανακοινώσετε την παρούσα μαζί με όλα τα κοινοποιούμενα έγγραφα σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
- Να ενημερωθούν οι εκπ/κοί της κατηγορίας αυτής.
- Για την έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των κοινοποιουμένων εγγράφων από τους αρμοδίους και υπεύθυνους.
Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτό και σε συνέχεια του 2051798 /4653/ 15.10.91 εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 321/1969 " Ο χρόνος παραγραφής των κατά του Δημοσίου αξιώσεων, των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυπλουτισμού, είναι δύο ετών"
Η ειδική αυτή παραγραφή του Δημοσίου, επικρατεί κάθε άλλης παραγραφής που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και περιλαμβάνει τις χρηματικές αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων κατά του δημοσίου, το οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, απλώς καθυστερεί την πληρωμή τους.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παραπάνω Ν.Δ/τος "Η παραγραφή άρχεται από του τέλους του οικ. έτους, καθ` ο εγεννήθη η αξίωσις και είναι δυνατή η δικαστική αυτή επιδίωξις".
Κατόπιν των ανωτέρω η απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών που αποσπάσθηκαν χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου, θα γίνει αναδρομικά από την ημερομηνία που γεννήθηκε η αξίωση τους αυτή, με την επιφύλαξη βέβαια των παραπάνω της διετούς παραγραφής, εκτός εάν έχει διακοπή η διετής αυτή παραγραφή με την υποβολή αιτήσεως εκ μέρους των ανωτέρω εκπ/κών, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.Δ. 321/1969.
2. Το καθαρό ποσό των αποδοχών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθ` όσον από το άρθρο 22 του Π.Δ.422/1981 (κώδικας Μ.Τ.Π.Υ.) δεν προβλέπεται η απόδοσή του στο Μ.Τ.Π.Υ.
Τέλος, για το θέμα των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο παρακαλούμε να απευθυνθείτε.

Κρατήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού
Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και σε σχολεία της Κύπρου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 117546/3470/18.1.1988 εγκύκλιό μας.
Στη Δ.47 του Γ.Λ.Κ. που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο στέλνουμε φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων και παρακαλούμε να απαντήσει απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το θέμα των κρατήσεων για σύνταξη (άρθρο 6 του Ν.1902/90), κοινοποιώντας το απαντητικό έγγραφο και στην υπηρεσία μας.
Κράτηση υγειονομικής περίθαλψης σε εκπ/κούς με απόσπαση χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του αριθ. ΙΒ/881/5.2.91 εγγράφου σας σχετικά με κράτηση υγειονομικής περίθαλψης των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι, χωρίς αποδοχές, σε σχολεία του εξωτερικού, σας πληροφορούμε τα εξής:
Εφόσον οι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές εκπ/κοί, φέρονται μισθοδοτούμενοι κανονικά και οι κρατήσεις για την υγειονομική τους περίθαλψη και θα έχουν όλα τα δικαιώματα των ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Η κράτηση θα γίνεται κανονικά στις μισθοδοτικές καταστάσεις, όπως και των άλλων υπαλλήλων, θα κατατίθενται δε μαζί με τις υπόλοιπες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη στα Δημόσια ταμεία.
Σε ότι αφορά το θέμα της παραγραφής, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα. Κατά την άποψή μας όμως, ότι ισχύει για τις κρατήσεις των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων ισχύει και για τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης
Κρατήσεις για κύρια σύνταξη
Απαντούμε στα έγγραφά σας αριθμ. ΙΒ/2217/11.3.1991, ΙΒ/ 4346 /22.5.1991 και ΙΒ/2217/30.7.1991 και σας κάνουμε γνωστό ότι:
.........
3. Τέλος όσοι παρέχουν υπηρεσία στο εξωτερικό η οποία λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο και για οποιονδήποτε λόγο δε λαμβάνουν μισθό ( δε δικαιούνται μισθό από το Δημόσιο ), προκειμένου να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό συνταξιοδοτικά θα πρέπει να προβούν στην αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής πληρώνοντας οι ίδιοι τις εισφορές για κύρια σύνταξη. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, είτε κατά τη συνταξιοδότησή τους. (παρ.4 άρθρ. 6 του Ν.1902/1990).
Κρατήσεις για κύρια σύνταξη
Απαντούμε στο έγγραφό σας αριθμ. ΙΒ/707/25.1.1994 που κοινοποιήσατε και σε μας και σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
1. Μετά την απόφαση του Α` Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15.6.1993 από το έγγραφό μας αριθμ. 2071200 /1213/ 0092/ 4.11.1991 εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος τρία (3) και
2. Όσον αφορά τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη που έγιναν από τις υπηρεσίες σας από μισθό που, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν εδικαιούντο οι υπάλληλοι, αυτές θα πρέπει με ευθύνη των υπηρεσιών να διαγραφούν από τις σχετικές καρτέλες ή φακέλους των υπαλλήλων και η υπηρεσία τους αυτή, εφόσον είναι συντάξιμος για το Δημόσιο, για να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά θα πρέπει οι υπάλληλοι να προβούν στην αναγνώρισή της πληρώνοντας οι ίδιοι τις εισφορές. Η αναγνώριση, σύμφωνα και με την παρ. 3 του ανωτέρω εγγράφου μας, μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, είτε κατά τη συνταξιοδότησή τους (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.1902/1990).

Δεν υπάρχουν σχόλια: