Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (12): ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ


Άδειες ωρομισθίων καθηγητών 

Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Αναφερόμενοι στο με αρ. Πρωτ. Φ12.1/2020/16-4-2002 έγγραφο σας, που αφορά πληροφορίες για άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από της πρόσληψης τους (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.).
Οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα της ασθένειας τους είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα.
Από τις παραπάνω αποδοχές ο εργοδότης (η υπηρεσία σας) δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασθενούντα από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) και να πληρώσει το υπόλοιπο ποσόν με το οποίο συμπληρώνονται οι αποδοχές για το χρονικό αυτό διάστημα της ασθένειας.
Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποδοχές από το Ι.Κ.Α. λόγω στέρησης βιβλιαρίου ενσήμων όχι από υπαιτιότητα του ωρομισθίου, ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον άδεια κύησης και λοχείας, όπως οι αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/ 29-12-2000 τεύχος Α`).
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες συνολικά, δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦ. Δ`
Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 "Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ" (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 του Α.Ν. 178/67.
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.
........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
......
Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας
........
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) ημέρες μετά.
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον.
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση του Ι.Κ.Α..
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΑ`. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων.
`Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (Άρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών.
Άδειες μητρότητας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Άρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: