Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (2): ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ


Άδεια μητρότητας  (ενημερωμένο με τον Ν.4210/2013, οι αλλαγές είναι με έντονα γράμματα και υπογραμμισμένες)

Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ΥΚ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007, καθώς και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 και σε συνέχεια της υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
..............................................
7.       Χορήγηση της τρίμηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ, η προβλεπόμενη άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι ετών. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.
Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή (συμπεριλαμβανομένου και του τριμήνου με πλήρεις αποδοχές) χορηγείται άπαξ στη σταδιοδρομία του υπαλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά. Το τρίμηνο με πλήρεις αποδοχές δεν δύναται να το λάβει ο υπάλληλος που ήδη έχει εξαντλήσει το σύνολο της 24μηνης άδειας άνευ αποδοχών σε προγενέστερο χρόνο.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων πλέον και των τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχόμενα όσο και τμηματικά.
Ωστόσο, στην περίπτωση της τμηματικής χορήγησης και προκειμένου να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσματική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκριμένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις μήνες με πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις μήνες με αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση με τους λοιπούς μήνες της 24μηνης άδειας που είναι άνευ αποδοχών.

8.       Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστο υπάλληλο και σε υπάλληλο που υιοθετεί τέκνο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ΥΚ και την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες συνεχόμενη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
            Σημειώνεται ότι ειδικά ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.
            Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής που δύναται να λάβει ο εν ενεργεία υπάλληλος, ο οποίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών (σχετική η υπ` αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).
9.       Αθροιστική χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής (9μήνου ή μειωμένου ωραρίου) σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου.
            Ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υπ` αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).
Επισημαίνεται ότι, οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων ανατροφής για το πρώτο τέκνο λόγω απόκτησης νέου τέκνου, μπορούν να κάνουν τώρα χρήση του υπολοίπου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.
Ο σύζυγος της υπαλλήλου δεν μπορεί να κάνει χρήση των σχετικών διευκολύνσεων είτε για το πρώτο είτε για το δεύτερο τέκνο ταυτόχρονα με τη σύζυγο δημόσιο υπάλληλο.
10.   Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε πατέρα υπάλληλο του οποίου η σύζυγος εργάζεται.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ προβλέπεται ότι, αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον ΥΚ ή τον ΚΚΔΚΥ διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού επαγγέλματος, καθώς και η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση).
Για τη διαπίστωση της δραστηριότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο.
Εάν, σύζυγος του υπαλλήλου απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ο υπάλληλος δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση της συζύγου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ, αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούται η μητέρα υπάλληλος ανεξαρτήτως από το εάν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της
11.   Μετατροπή διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου.
Ο γονέας υπάλληλος που δικαιούται τη διευκόλυνση ανατροφής παιδιού μπορεί, καταρχήν, με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτός εκτιμά, να επιλέξει ένα από τα δύο ευεργετήματα, δηλαδή του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας των εννέα μηνών. Κατ΄ εξαίρεση και για πολύ σοβαρούς λόγους επιτρέπεται για μία μόνο φορά η αλλαγή στην πρώτη προτίμηση (σχετική η υπ` αρ. 50/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).
Προκειμένου δε να επιτευχθεί η ορθολογική μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια και αντιστρόφως, όταν και εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος υπάλληλος, γίνεται με βάση το γεγονός ότι η άδεια των εννέα μηνών ισοδυναμεί με το συνολικό μειωμένο ωράριο που δύναται να έχει ο γονέας υπάλληλος κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της ζωής του τέκνου του.
Ειδικά για την μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:
            1452 ώρες* - Χ ώρες**9 μήνες χ 1452
* 1452 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών.
** X ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνο) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόμενης άδειας, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).
Στην περίπτωση γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το μειωμένο ωράριο ή η άδεια των εννέα (9) μηνών προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Για την κατά τα ανωτέρω μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:
1584 ώρες* - Χ ώρες**10 μήνες χ 1584
* 1584 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών και έξι μηνών.
** X ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνο) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόμενης άδειας, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).
Αντίστοιχα, για τη μετατροπή του εννιαμήνου σε μειωμένο ωράριο δύναται να ακολουθηθεί ο παρακάτω τρόπος υπολογισμού:
Αφαιρούμε το χρόνο της αδείας που έχει ήδη διανυθεί από το 9μηνο (ή το 10μηνο για γονέα που είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω) . Το υπόλοιπο το μετατρέπουμε σε εργάσιμες ημέρες πολλαπλασιάζοντας με το 22 (κάθε εργάσιμος μήνας έχει 22 εργάσιμες ημέρες). Στη συνέχεια τις εργάσιμες ημέρες τις μετατρέπουμε σε εργάσιμες ώρες πολλαπλασιάζοντας με 7,5 (7,5 είναι οι ημερήσιες εργάσιμες ώρες). Εάν ο υπάλληλος έχει διαφορετικό ημερήσιο ωράριο πολλαπλασιάζουμε με αυτό. Το σύνολο των ωρών που διαπιστώνεται με τον ανωτέρω τρόπο δύναται να ληφθεί ως μειωμένο ωράριο κατά 1 ή 2 ώρες ημερησίως.
Σε καμία περίπτωση η λήψη του μειωμένου ωραρίου δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των τεσσάρων ετών, με εξαίρεση την περίπτωση γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος, οπότε η λήψη του μειωμένου ωραρίου μπορεί να συνεχιστεί ακόμη έξι μήνες.
Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η τμηματική χορήγηση του εννιαμήνου, το οποίο και πρέπει να εξαντλείται στο σύνολό του καθώς λαμβάνεται για συνεχές χρονικό διάστημα. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η διακοπή του εννιαμήνου προκείμενου ο υπάλληλος να παρακολουθήσει το σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής σε εκπαιδευτικούς έχουν ήδη δοθεί με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (35758/Δ2/29-3-2007 και 74275/Δ2/10-7-2007).
Επίσης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 427/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υπαλληλικού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής και στους δικαστικούς υπαλλήλους.
12.   Χορήγηση της άδειας κύησης και λοχείας στην περίπτωση θανάτου του νεογνού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του ΥΚ και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ΚΚΔΚΥ, στις γυναίκες υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας λοχείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
Συνεπώς, η άδεια κύησης χορηγείται εφόσον προσδιοριστεί η πιθανή ημερομηνία τοκετού, ενώ για τη χορήγηση της άδειας λοχείας η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η ύπαρξη τοκετού ανεξαρτήτως της επιβίωσης ή μη του νεογνού.
Όπως είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή έκτρωση. Αντίστοιχα, μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι.
Μάλιστα η περίοδος λοχείας μετά τον πρόωρο ή πρώιμο τοκετό δεν διαφέρει από την αντίστοιχη περίοδο λοχείας που ακολουθεί την τελειόμηνη κύηση και τον φυσιολογικό τοκετό. Σημειώνεται επίσης ότι η απώλεια του νεογνού προκαλεί έντονη συναισθηματική και αγχωτική διαταραχή με σημαντικές ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις στην υγεία της μητέρας υπαλλήλου.
Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης πρέπει να χορηγείται στην γυναίκα υπάλληλο αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ και του ΚΚΔΚΥ.
Σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου.
Τέλος, η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη διάρκεια αυτής.
13.   Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων.
Σύμφωνα με την υπ` αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 (ΦΕΚ 1613/2007) υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ΥΚ και της παραγράφου 7 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ, η άδεια που προβλέπεται για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων χορηγείται και στους γονείς υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα).»
Βάσει δε της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3518/2006, η παρακολούθηση προγραμμάτων σε νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική.
Συνεπώς, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων χορηγείται και στο γονέα υπάλληλο που το τέκνο του είναι εγγεγραμμένο σε νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό που εφαρμόζει πρόγραμμα νηπιαγωγείου, και είναι τεσσάρων (4) ετών ή συμπληρώνει την ηλικία αυτή την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, δεδομένου ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται και το νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί δύο (2) έτη. 
14.   Χορήγηση αδειών μητροτητας κλπσε αποσπασμένους υπαλλήλους
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, για τη λήψη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά και ταυτόχρονα την κοινοποιούν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση. Η άδεια χορηγείται από το όργανο διοίκησης της υπηρεσίας προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 58 του ΥΚ και το άρθρο 65 του ΚΚΔΚΥ. Στην περίπτωση χορήγησης της άδειας, η υπηρεσία υποδοχής διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα για ανάκληση της απόσπασης.
Για τις λοιπές άδειες (π.χ. κανονική, αναρρωτική, μητρότητας, άνευ αποδοχών ειδικές άδειες, κλπ), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν με απόσπαση, η οποία αποφαίνεται για τη χορήγησή τους ή μη και γνωστοποιεί την απόφασή της στην υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, εφόσον χορηγεί την αιτούμενη άδεια.

Παρακαλούνται όλα τα υπουργεία να ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Επίσης οι Περιφέρειες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού που εποπτεύουν.
Τέλος, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα νοσοκομεία.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr) στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση - Επικαιρότητα.
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών  όταν ο σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα
Σε συνέχεια των αρ. 74275/Δ2/10-7-2007 και 54501/Δ2/24-4-2008 εγκυκλίων, σχετικών με άδειες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007, και ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την ανωτέρω διάταξη διευκολύνσεων.
Ως εργασία, στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος πέραν των προβλεπομένων από την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού επαγγέλματος, καθώς και η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση).
Για τη διαπίστωση της ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο.
Επισημαίνουμε ότι τις διευκολύνσεις του μειωμένου ωραρίου ή την άδεια ανατροφής δικαιούται η μητέρα υπάλληλος ανεξαρτήτως από το εάν εργάζεται ή όχι ο σύζυγος της.
2. Εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου επιτρέπεται να παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 3528/2007.
3. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή. Όπως είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη, η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή έκτρωση, ενώ μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι.
Η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη διάρκεια της.
4. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων της παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να φοιτούν αυτά σε νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό που εφαρμόζει πρόγραμμα νηπιαγωγείου και είναι τεσσάρων (4) ετών ή συμπληρώνει την ηλικία αυτή την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, δεδομένου ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται και το νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί δύο (2) έτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η αρ. 125184/Δ2/6-11-2007 εγκύκλιος.
Άδειες όταν γίνεται χρήση διευκολύνσεων
Σε συνέχεια της αρ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου μας, σχετικής με άδειες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Αν η μητέρα ή ο πατέρας εκπαιδευτικός κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 (μειωμένο ωράριο ή άδεια ανατροφής τέκνου εννέα μηνών) και εν τω μεταξύ η σύζυγος κυοφορήσει, από τη στιγμή που υποχρεωτικά θα της χορηγηθεί η άδεια μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007, κανείς από τους δύο γονείς δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων, εφόσον υπολείπονται, του προηγούμενου τέκνου.
2. Αν η μητέρα ή ο πατέρας εκπαιδευτικός δεν έχουν κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 και εν τω μεταξύ αποκτήσουν νέο τέκνο, κανείς από τους δύο γονείς δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων του προηγούμενου τέκνου.
3. Εφόσον η σύζυγος του πατέρα εκπαιδευτικού, στον οποίο έχουν χορηγηθεί οι προηγούμενες διευκολύνσεις, σταματήσει να εργάζεται, τότε αυτός υποχρεωτικά επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν διατηρεί πλέον το δικαίωμα χρήσης των τυχόν υπολειπόμενων διευκολύνσεων.
Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), ο οποίος εφαρμόζεται και στους μονίμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τα θέματα που ρυθμίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007), για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με οικογενειακές υποχρεώσεις προβλέπονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις:
1. Αν και οι δύο γονείς είναι εκπαιδευτικοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, ή της άδειας ανατροφής τέκνου, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, εκτός εάν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.
2. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου, κατά το μέρος που ένας από τους δύο γονείς δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προηγούμενων διευκολύνσεων.
3. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των προηγούμενων διευκολύνσεων για το ίδιο διάστημα.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου ή τις προηγούμενες διευκολύνσεις (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη ανατροφή τέκνου) δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
6. Διευκρινίζουμε τέλος ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι` αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α΄/21-9-1992).
«Κοινοποίηση της αρ. 496/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»
Μετά την αρ. 496/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Εφόσον_η σύζυγος εκπαιδευτικού, που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούται ομοίων ολικώς η μερικώς διευκολύνσεων του άρθρου 53, παρ. 2, του Ν. 332Έ720077. και δεν κάνει χρήση τους, ο σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται εξ ολοκλήρου ή την άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο (4) έτος της ηλικίας του ή τη μείωση ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το δεύτερο (2) έτος της ηλικίας του. Τις ίδιες ακριβώς διευκολύνσεις δικαιούται ο σύζυγος, ακόμη και στην περίπτωση που η σύζυγος του, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούται καμιά διευκόλυνση.
Στην περίπτωση δίδυμης ή πολύδημης κύησης ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται μόνο-μία (1) εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου.
Η κανονική άδεια κυοφορίας του άρθρου 52, παρ. 3, του Ν. 3528/2007 χορηγείται μόνο με βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.


Διευκρινήσεις 1
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά την αρ. 546/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε` Τμήμα), αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. α. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2, του Ν. 2683/1999 μετά την άδεια τοκετού και την άδεια λοχείας, εφόσον δεν κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου, δικαιούνται να πάρουν άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και όχι απαραιτήτως-μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννιάμηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα.
2. β. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν πάρουν την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως, μέχρι το τέκνο τους να γίνει δύο (2) ετών (παρ. 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 και παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2723/1999). Η χρήση του ενός εκ των δύο ευεργετημάτων αποκλείει αυτομάτως τη χρήση του άλλου.
γ. Τα ευεργετήματα αυτά ισχύουν και για τις θετές μητέρες, εφόσον ο νόμος δεν κάνει διάκριση φυσικής ή θετής μητέρας. Στους εκπαιδευτικούς, που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, .φορείς του ΥΠΕΠΘ (Κ. Υ., Γραφεία Εκπ/σης κ.λπ.), δεν είναι δυνατή η χορήγηση κανονικής άδειας του άρθρου 48, παρ. 1. του Ν. 2683/1999. εφόσον λήξη η απόσπαση τους και επανέλθουν στην εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν.
Η χορήγηση του πέμπτου (5ου) έτους για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δύναται να χορηγείται από την υπηρεσία, κατ` εξαίρεση και κατά διακριτική ευχέρεια αυτής, και μόνο στην περίπτωση που εκπαιδευτικός ζητήσει την άδεια αυτή για πρόσθετη επιστημονική εκπαίδευση ή περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. Το πέμπτο (5°) έτος δεν δύναται να δοθεί για «μεταδιδακτορική έρευνα», δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για τον εν λόγω τομέα σπουδών.
Διευκρινίσεις 2 
Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α. 1. Η άδεια τριών μηνών με αποδοχές του 2ου εδαφίου, της παρ. Ι,του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 δίδεται άπαξ καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Κατά συνέπεια, το εν λόγω διάστημα των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά, σε συνεχές διάστημα, και όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου. Η άδεια αυτή λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (σχετ. έγγραφο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1298/25567/18-10-2007 του ΥΠΕΣΣΔΑ).
2. Η άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή τέκνου χορηγείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 υποχρεωτικά από την υπηρεσία, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου χορηγείται άπαξ σε κάθε διδακτικό έτος, σε συνεχές διάστημα, και η διάρκεια της δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μήνα.
4. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνον αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές).
5. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των έξι (6) ετών. Αυτό σημαίνει ότι, καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει μόνο δύο (2) έτη αδείας χωρίς αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του.
Β. 1 Η συνολική διάρκεια της άδειας διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους, με βάση την αρ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.53/ 1222/ΟΙΚ.2051 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β717-9-2007), καθορίζεται ως εξής: α. Ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει ένα (Ι)τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος, β. Ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
2. Η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να χορηγηθεί στον ίδιο γονέα πάνω από μία (1) ημέρα συνεχώς. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο κεφ. IV, 7 της αρ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.
Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια κυοφορίας
Σε απάντηση του αριθμ. 71147/11-1-2007 εγγράφου σας σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας κυοφορίας με αποδοχές, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 2683/1999 η εν λόγω άδεια χορηγείται μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Έχετε τη δυνατότητα να διαβιβάσετε τη βεβαίωση στην οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά.
Άρθρο 52
Άδειες μητρότητας
1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαί­ωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μετα­γενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η πα­ράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλι­στεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ει­δικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφο­ρίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ια­τρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλι­κίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.
5. Επιδόματα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανι­σμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου.
Άρθρο 53
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορη­γείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγ­μένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.
3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζε­ται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά δια­στήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγού­μενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλή­λου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιού­ται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέν­νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επί­δοσης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέ­ρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
..............................................
ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)
1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.
2. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.
Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται με βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ.Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Την άδεια της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Για παράδειγμα:
Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.
2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.
O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι` αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).
3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.
4. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Πιο συγκεκριμένα ελευθέρια επαγγέλματα είναι του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.
Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα.\
Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση.
Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπαιδευτικός αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
Διευκρινίζεται ότι ο εκπαιδευτικός, του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης), δικαιούται να κάνει χρήση των προβλεπομένων διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή εργάζεται, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν όμως η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (π. χ ωρομίσθια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων , τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
5. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επίσης σημειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, όσο και τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή:
α. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
β. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
δ. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
ε. Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα και με το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)
1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στις μητέρες με τέσσερα και άνω παιδιά, οι οποίες κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 3528/2007) δεν είχαν εξαντλήσει την τρίμηνη άδεια λοχείας.
2. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.
Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
Την άδεια αυτή δικαιούνται και γονείς των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 3528/2007) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Για παράδειγμα:
Υπάλληλος που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα εκ των οποίων το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση ολικώς ή μερικώς της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.
2. O χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του προαναφερθέντος μειωμένου ωραρίου.
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 3528/2007) δεν είχαν εξαντλήσει τις εν λόγω διευκολύνσεις.
Επίσης, στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, όπως και για κάθε τέκνο πέραν του 4ου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ως συνεχόμενη άδεια ανατροφής.
Η ανωτέρω προσαύξηση δίδεται και στους γονείς υπαλλήλους που κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 είχαν τέσσερα τέκνα και άνω και εφόσον το ένα τουλάχιστον εξ αυτών δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Για παράδειγμα:
Υπάλληλος που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τέσσερα τέκνα εκ των οποίων το ένα ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση της παράτασης του μειωμένου ωραρίου κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών.
3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.
Αλλαγή της δήλωσης επιτρέπεται να γίνεται άπαξ και μόνο για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους.
4. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994).
Ο υπάλληλος που δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής πρέπει να προσκομίζει από τον οικείο εργοδότη καθώς και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα σχετική βεβαίωση, από όπου θα προκύπτει ρητώς η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγός του, καθώς και το εάν έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικών της δικαιωμάτων.
Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας (δημόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
5. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της εννιάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επίσης σημειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, όσο και τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως μέχρι σήμερα, ήτοι:
• Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
• Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
• Η άδεια πρέπει να χορηγείται για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μια ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.
• Για τη χορήγησή της, ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
• Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Άρθρο 53
Άδειες μητέρων εκπαιδευτικών
Παρ. 2. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του ν.2683/1999 <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 19 Α) από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων περιπτώσεων και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις:
α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`) και του άρθρου 30 παρ. 14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`).
β) (Καταργήθηκε με τον Ν. 3670/2008 ΦΕΚ 117 τ. Α΄ , άρθρο 4 παρ. 3)
γ) Στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 160 μετέχουν ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούμενοι σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
δ) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.
……………………………….
Ο νόμος δεν αναφέρει αν την προαναφερόμενη άδεια των εννέα (9) μηνών για την ανατροφή του τέκνου θα πρέπει η εκπαιδευτικός να την πάρει αμέσως μετά την λήξη της άδειας λοχείας.
Στην συγκεκριμένη σχέση εργασίας, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, οι μητέρες εκπαιδευτικοί δύνανται να παίρνουν την άνω εννιάμηνη άδεια, οποτεδήποτε εντός του άνω χρονικού διαστήματος από την γέννηση του τέκνου τους και όχι αμέσως μετά την λήξη της άδειας λοχείας, (υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εννιάμηνη αυτή άδεια θα εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα) καθόσον, άλλως, σε περίπτωση που συμπέσουν οι διακοπές εργασίας, (που δικαιούνται κατά τ` άνω οι εκπαιδευτικοί), με την άδεια των εννέα (9) μηνών, (και κυρίως οι θερινές διακοπές εργασίας), τότε οι εκπαιδευτικοί χάνουν, κατά ένα μεγάλο μέρος, την εν λόγω εννιάμηνη άδεια. Κατ` αυτόν τον τρόπον ανατρέπεται, εν μέρει, ο σκοπός για τον οποίο ο νομοθέτης θέσπισε την συγκεκριμένη άδεια, (προστασία της μητρότητας και "της παιδικής ηλικίας) και οι μητέρες εκπαιδευτικοί τίθενται σε μειονεκτικότερη θέση, ως προς το θέμα αυτό, σε σχέση με τις άλλες μητέρες δημοσίους υπαλλήλους.
Ενόψει των παραπάνω η γνώμη του Τμήματος επί του τρίτου ερωτήματος είναι ότι οι μητέρες εκπαιδευτικοί δύνανται να παίρνουν την άδεια των εννέα (9) μηνών για την ανατροφή του τέκνου τους, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος και όχι αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εννιάμηνη αυτή άδεια θα εξαντλείται σε συνεχές χρονικό διάστημα.
Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Σε συνέχεια της αρ. 43237/Δ2/3-5-2006 εγκυκλίου και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η εννεάμηνη άδεια ανατροφής χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους του τέκνου. Εφόσον το τέκνο έχει υπερβεί το χρονικό αυτό όριο, η μητέρα εκπαιδευτικός δεν δικαιούται την άδεια αυτή. (Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της άδειας ανατροφής μπορεί να γίνει μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και λήγει υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του ορίου αυτού.)
2. Την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, πλήρη και όχι μέρος της, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2, του Ν. 2683/1999, δικαιούνται και οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου, οποτεδήποτε εντός του χρονικούς διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννεάμηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα.
3. α)Νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες ως αναπληρώτριες έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα, δικαιούνται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου που αναλογεί Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:
9 - 0,375 Χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.
β) Οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαμήνου σε άλλο φορέα του δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεαμήνου για το ίδιο τέκνο. Εφόσον όμως έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 - 0,25 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση· σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:
6 - 0,125 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.
4. Μητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες έλαβαν μέρος της εννεάμηνης άδειας ανατροφής, σύμφωνα με ό,τι ίσχυε πριν από την αρ. 43237/Δ2/3-5-2006, δικαιούνται να λάβουν και το υπόλοιπο της σχετικής άδειας, μέχρι να συμπληρωθεί το εννεάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση και στην περίπτωση αυτή είναι να μην έχει υπερβεί το τέκνο την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.
5. Νεοδιόριστες εκπαιδευτικοί, μητέρες δύο ή περισσοτέρων τέκνων, μικρότερων των τεσσάρων (4) ετών, οι οποίες δεν έχουν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, είτε επειδή δεν είχαν την υπαλληλική ιδιότητα είτε επειδή εργάζονταν ως αναπληρώτριες, δικαιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη χορήγηση άδειας ανατροφής μόνο για το ένα τέκνο.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες
Αναφερόμενοι στο με αρ. πρωτ. Φ.32.5/4334/26-9-2003 έγγραφο σας, που αφορά ερωτήματα σχετικά με άδειες.
1. Η 9/μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999 και 53 του Ν.2683 / 1999) και τα αρ. Δ2/15084/21-4-1999 και Δ2/21151/2-8-1999 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
Σε περίπτωση που η εκπαιδευτικός με έγγραφα στοιχεία αποδείξει ότι έχουν μεταβληθεί αιφνιδίως οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει και φυσικά όχι για την περίοδο των διακοπών και των αργιών των σχολείων είναι δυνατό να χορηγηθεί το υπόλοιπο του εννεάμηνου οποτεδήποτε η υπάλληλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση και πάντως πριν την συμπλήρωση από το παιδί της ηλικίας των δύο ετών ή αντίστροφα να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/1999, προβλέπεται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/1999 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις”, από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.
Συνεπώς στις κυοφορούσες τακτικούς εκπαιδευτικούς, που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή.
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού
Σας πληροφορούμε ότι, επειδή τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις μέχρι τώρα αιτήσεις για τη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού ήταν ελλιπή, εφεξής οι αναφερόμενες αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αίτηση της ενδιαφερόμενης
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι η ενδιαφερόμενη θα κάνει χρήση της εννιάμηνης άδειας και όχι του μειωμένου ωραρίου.
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
4) Απόφαση διορισμού ή ανανέωση σύμβασης
5) Εντολή πληρωμής επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από το Ι.Κ.Α..
Σημειώνεται ότι η διακοπή της εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού θα γίνεται για σοβαρούς λόγους και θα ισχύει από την ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση του Υπουργείου.

Έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιών
Επειδή παρατηρήθηκε, αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαβίβασης αιτήσεων και δικαιολογητικών. που αφορούν στη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού του ν. 2683. άρθρο 53. παρ. 2 με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ως προς την καταβολή από τον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε των μηνιαίων αποδοχών τους παρακαλούμε στο εξής και για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων τα δικαιολογητικά, με τη φροντίδα σας, να αποστέλλονται εγκαίρως στην υπηρεσία μας.
Πληροφορίες σχετικά με την 9μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές
Αναφερόμενοι στην από 19.3.2001 αίτηση σας, που αφορά ερώτηση σχετικά με τις άδειες μητρότητας, σας πληροφορούμε ότι το υπόλοιπο από την 9μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξέις του άρθρου 53 παρ. 2(α) του ν. 2721/19991 του άρθρου 53 του ν. 2683/1999 και του αρ. Δ2/21151/2.8.99 εγγράφου της υπηρεσίας μας, και η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν.
Μητέρα εκπαιδευτικός που διορίζεται, κατά τη διάρκεια ή αφού λήξει η άδεια λοχείας και εφόσον το παιδί είναι μέχρι δύο (2) ετών, σε περίπτωση που δικαιούται υπόλοιπο από το εννεάμηνο βρίσκεται από τη σχέση [24 μήνες - (ηλικία τέκνου σε μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες όταν έληξε η άδεια λοχείας) Χ 11,25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο].
Ως εκ τούτου οι μητέρες εκπαιδευτικοί δικαιούνται, βάσει του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 2683/99, να κάνουν χρήση τις άδειας των 9 μηνών με αποδοχές για χρόνο ίσο με το χρονικό διάστημα που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από τους 9 μήνες του χρόνου που αναλογεί στο μειωμένο ωράριο των μηνών που μεσολάβησαν από τη συμπλήρωση τριμήνου από τη γέννηση του τέκνου τους, ημερομηνία που αποτελεί αφετηρία του δικαιώματός τους για μειωμένο ωράριο, ως την ημερομηνία του διορισμού τους.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες 9 (εννεάμηνες)
Σε συνέχεια του αριθμ Δ2/15084/21-4-99 εγγράφου μας και σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε τα εξής :
Από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Ν 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τ Α/1999) <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις>>, από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ 2 του Ν 2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α/92).
Η σχετική αίτηση για χορήγηση των εννέα (9) μηνών θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Δ/νση ή Γραφείο Εκπ/σης που ανήκουν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λοχείας προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα της αναπλήρωσης.
Ύστερα από το αριθ Δ2/15084/21-4-99 έγγραφό μας και την αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ 53/319/5667/26-4-99 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι μητέρες εκπαιδευτικοί των οποίων η άδεια λοχείας έληξε προ της ισχύος των διατάξεων του νέου κώδικα, δηλαδή πριν την 10η Απριλίου 1999, εφόσον επιθυμούν τη λήψη αδείας με αποδοχές, θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν σχετική αίτηση.
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές που δικαιούνται κατά περίπτωση θα γίνει με βάση την αναλογία : 9 μήνες άδεια : 24 μήνες μειωμένου ωραρίου = 0,375 μήνες άδειας ανά μήνα. Δηλαδή 0,375 x 30 ημέρες ανά μήνα = 11 25 ημέρες άδειας ανά μήνα Άρα Ζητούμενο διάστημα (σε μήνες) x 11.25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το 9/μηνο.
Οι μητέρες εκπαιδευτικοί που έχουν υιοθετήσει παιδί και έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 2527/1997 άδεια του ενός μηνός δικαιούνται το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών, καθώς και μέρος άδειας λόγω μη χρήσεως του μειωμένου ωραρίου, εφόσον στις 10-4-1999 δεν έχει λήξει το εξάμηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας
Οι μητέρες εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένες εκτός εκπαίδευσης και εργάζονται με ωράριο διοικητικού υπαλλήλου δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του υπαλληλικού κώδικα (Ν.2683/99).
Ο χρόνος της κατά τις προηγούμενες παραγράφους, χορηγούμενες παραγράφους, χορηγούμενης άδειες δεν διακόπτεται λόγω των διακοπών και των αργιών των σχολείων (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.) δηλαδή οι ημέρες αυτές υπολογίζονται στο χρόνο της άδειας.
Για τις άδειες χωρίς αποδοχές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/85.
Για τις λοιπές άδειες ισχύει ως έχει ο ν. 2683/99.
Άδειες μητέρων
Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις άδειες κύησης και λοχείας και άδειας εννέα (9) μηνών για την ανατροφή παιδιού, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52 παρ 1 και 53 παρ 2 του ν 2683/99 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις υπαλλήλους - εκπαιδευτικούς - οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.
Οι μητέρες υπάλληλοι - εκπαιδευτικοί - δικαιούνται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για την ανατροφή παιδιού εφόσον δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου (δυο ώρες εβδομαδιαίως).
Στις μητέρες υπάλληλους - εκπαιδευτικούς που υιοθετούν παιδί χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Ο ως άνω νόμος δημοσιεύθηκε στις 9-2-1999 (ΦΕΚ 19 Τ Α.) και σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο η ισχύς του αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επομένως οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των μητέρων εκπαιδευτικών:
Α. Που θα γεννήσουν μετά την 9η-4-1999 και
Β. Όσων η άδεια λοχείας των δύο μηνών λήγει από την 9η-4-1999 και μετά.
Γ. Όσες υιοθετούν παιδί, και όσες έχουν υιοθετήσει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 10-4-99 (εφαρμογής του ως άνω νόμου) δεν έχει λήξει το εξάμηνο.
Διευκρινίζουμε ότι οι εννέα (9) μήνες χορηγούνται συνεχόμενες την επομένη της λήξης άδειας λοχείας ύστερα από υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
Άδειες μητρότητας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Καταβολή επιδόματος δυσμενών συνθηκών
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη χορήγήση επιδόματος δυσμενών συνθηκών του άρθρου 35 του Ν.1566/85 σε εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια. σας πληροφορούμε τα εξής :
Με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 10 του Ν.2470/97 τα ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής (στα οποία περιλαμβάνεται το ανωτέρω επίδομα), διατηρούνται στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιοδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα τις θέσεις και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή των ως άνω επιδομάτων, με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
Η Υπηρεσία μας, σε προηγούμενα έγγραφα της αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος δυσμενών συνθηκών, στην περίπτωση απουσίας των εκπαιδευτικών εξ αιτίας διαφόρων λόγων (όπως εκπαιδευτική άδεια, αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας κ.λ.π) αποφάνθηκε κατά περίπτωση.
Στη συνέχεια και επειδή, κατόπιν αλληλογραφίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των) διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια απουσίας ορισμένων εκπαιδευτικών ένεκα των προαναφερομένων λόγων, είναι δυνατόν να φθάσει μέχρι και πέντε (7) έτη (όπως σε περίπτωση απουσίας με εκπαιδευτική άδεια), η Υπηρεσία μας. ανεξάρτητα από τις μέχρι τώρα απόψεις της (θετικές ή αρνητικές ανάλογα) στο εν λόγω θέμα, κρίνει, μετά από νέα εκτίμηση, ότι το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις απουσίας των εκπαιδευτικών, μικρής χρονικής διάρκειας, όπως κανονική άδεια (παρ. 3 άρθρο 48 του ν.2683/99), βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες (παρ. 2 άρθρου 55 ν.2683/99), άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους (σχ. άρθρο 59 Ν. 2683/99), άδειες εξετάσεων (σχ. άρθρο 60 του Ν. 2683/99), συνδικαλιστικές άδειες (σχ. άρθρο 14 του ν.2085/92 ) κ.λ.π.
Εξαίρεση από την έννοια της άδειας μικρής χρονικής διάρκειας, για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, αποτελεί η άδεια μητρότητας των πέντε (5) μηνών (σχ. άρθρο 52 ν.2683/99 ), κατά την διάρκεια της οποίας κρίνεται, ότι μπορεί να καταβληθεί. στα πλαίσια προστασίας της μητρότητας.
Δεν είναι δυνατή η καταβολή του επιδόματος αυτού κατά την διάρκεια απουσίας των εκπαιδευτικών, σε εκπαιδευτική άδεια δηλ. σε άδεια που δεν εμπίπτει στην έννοια των προαναφερομένων αδειών, στην ειδική άδεια της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.2623/98, στην άδεια άνευ αποδοχών, απόσπαση, .μετάταξη, αργία, διάθεση, μετακίνηση κ.λ.π.
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν θα πρέπει να καταβάλλουν εφεξής το εν λόγω επίδομα, στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών σε άδειες μακράς διάρκειας.
Μοριοδότηση άδειας κυοφορίας για κάθε συνέπεια
Απαντώντας στην από 24.11.1993 αίτησή σας, σας πληροφορούμε ότι ο χρόνος των κανονικών αδειών κυοφορίας με μισές αποδοχές, που χορηγήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν.2085/92 πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές με τα άρθρα 108 και 112 του Π.Δ.611/77, θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κάθε συνέπεια.
Γoνική άδεια σε εκπαιδευτικούς
Με αφορμή ερωτήματα που στάλθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το αν δικαιούνται οι γονείς νέα γονική άδεια μετά παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί. σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1483/84 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 193/88 προκύπτει ότι: Η διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί να φθάσει μέχρι τρεις (3) μήνες για κάθε γονέα και χορηγείται οπό τη λήξη της άδεια μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2 1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για μία φορά κατά το αναφερόμενο διάστημα. Δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί.
Χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Κεφ. Γ` παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α`) , οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού, τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από την οποία αποσπάστηκαν, οι οργανικές θέσεις τους θεωρούνται κενές και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τη ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης για το χρονικό διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 105, 108, 109, 110, 111 , 112 και 113 του Υπαλληλικού Κώδικα Π.Δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 τ. Α`) ορίζονται οι διαδικασίες, οι περιορισμοί και ο τρόπος για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας.
Όπως είναι γνωστό η Υπηρεσία μας, για λόγους καθαρά διαδικαστικούς, έχει αναλάβει την όλη διαδικασία έγκρισης και χορήγησης στους Εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, των αναρρωτικών αδειών και των αδειών κύησης και λοχείας κατά περίπτωση και επαφίεται στη δήλωση των αιτούντων για τη διασφάλισή της από τους περιορισμούς του άρθρου 108 παράγραφος 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή ότι η αναρρωτική άδεια δεν δύναται να υπερβεί τον αριθμό τόσων μηνών, όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, αφαιρουμένης κάθε φορά της χορηγηθείσης, εντός της προηγούμενης πενταετίας αναρρωτικής άδειας.
Επειδή οι διαδικαστικοί λόγοι έχουν ήδη εκλείψει, επειδή η έγκριση και χορήγηση των παραπάνω αδειών είναι ένας από τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης και η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας έχει, εδώ και πολύ καιρό, μεταβιβασθεί στα καθ` ύλην αρμόδια περιφερειακά όργανα ( Διευθύνσεις και Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ), επειδή οι περιορισμοί των προαναφερθέντων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα διασφαλίζονται καλύτερα από τις περιφερειακές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες τηρούνται οι ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι αυτών, παρακαλούμε, στο εξής, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή άδειας κύησης και λοχείας, κατά περίπτωση, να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις ή Γραφεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, έσω της υπηρεσίας μας.
Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούνται να φροντίζουν για την προώθηση των αιτήσεων αυτών στις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τις σχετικές γνωματεύσεις και για την έκδοση της σχετικής απόφασης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο, πάντα μέσω της Υπηρεσίας μας.
Άρθρο 7
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
Έναρξη μισθοδοσίας και άδεια κύησης-λοχείας
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας και μετά τις πληροφορίες που πήραμε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Δ2/3912/28.2.91 έγγραφό του, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. α) Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/77) "Η υπαλληλική σχέσις καταρτίζεται δια του διορισμού και της αποδοχής αυτού υπό του διοριζομένου. Η αποδοχή δηλούται δια της ορκωμοσίας".
β) Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου Κώδικα "Ανάληψης υπηρεσίας επιτρέπεται προ της δόσεως του όρκου. Ο όρκος δίδεται ενώπιον της αρχής, η οποία εξέδωσε το έγγραφον ή ενώπιον του εις το έγγραφον του διορισμού οριζομένου αντιπροσώπου αυτής. Η ορκωμοσία βεβαιούται δια πρωτοκόλλου, χρονολογουμένου και υπογραφομένου υπό του οριζομένου και των συμπραττόντων προσώπων".
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα "Αι κυοφορούσαι υπάλληλοι, μετά βεβαίωσιν της οικείας Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, απέχουν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας από του ογδόου μηνός της κυήσεως, θεωρούμεναι ως εν κανονική διμήνω αδεία μετά πλήρων αποδοχών.
Η άδεια αυτή παρατείνεται επί δύο μήνας μετά τον τοκετό και εφ`όσον το τεχθέν ζει".
δ) Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 112 του Υπαλληλικού Κώδικα ο υπάλληλος σε περίπτωση ασθενείας δικαιούται αναρρωτικής αδείας από την επομένη του διορισμού του, η οποία είναι με αποδοχές αν έχει προϋπηρεσία ή χωρίς αποδοχές σε αντίθετη περίπτωση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα εξής:
α) Επίτοκος υπάλληλος ευρισκομένη στον όγδοο μήνα της κυήσεως και ορκισθείσα κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα θεωρείται, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ότι ανέβαλε υπηρεσία άμα τη ορκωμοσία, καθόσον οι δύο αυτές πράξεις ορκωμοσίας και αναλήψεως υπηρεσίας είναι ταυτόχρονοι. Εν προκειμένω η διοίκηση δεν δύναται ν`αναβάλει την ορκωμοσία των επιτόκων μέχρις ότου καταστούν αυτές ικανές για άμεση προσφορά υπηρεσίας (ΑΣΔΥ 422, 1888/1966, ΔΕΑ 1146/87).
β) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος αμέσως μετά την ορκωμοσία του ασθένησε και έτυχε αναρρωτικής αδείας.
3. Με βάση τα προεκτεθέντα η απάντηση της Υπηρεσίας μας στο ερώτημά σας, σχετικά με την έναρξη μισθοδοσίας της καθηγήτριας ………, η οποία σύμφωνα με το Δ2/3912/28.2.91 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το από 4.9.90 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, επειδή "ήταν συνέχεια στο κρεβάτι ως εγκυμονούσα" δεν μετέβη στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομ. Αρκαδίας, στην οποία είχε διορισθεί, αλλά προσήλθε ενώπιον της αρχής η οποία εξέδωσε το έγγραφο διορισμού (Υπουργείο Παιδείας, Δ/νση Πρωτοκόλλου Β/θμιας Εκπαίδευσης) "για να ορκισθεί και αναλάβει υπηρεσία" και έδωσε τον κανονισμένο για τις περιπτώσεις αυτές όρκο, έχει ως ακολούθως:
α) Αν για το διάστημα που μεσολάβησε από την ορκωμοσία της μέχρι της αναλήψεως ενεργού υπηρεσίας έτυχε αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας, τότε θεωρείται ότι ανέλαβε υπηρεσία από της ορκωμοσίας και δεδομένου ότι η μη παροχή υπηρεσίας δεν οφείλεται σε δικής της υπαιτιότητα, δικαιούται και αποδοχών από την ημερομηνία αυτή, εκτός κιαν η αναρρωτική άδεια ήταν άνευ αποδοχών, οπότε για το διάστημα αυτό (της αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών) δεν δικαιούται αποδοχών.
β) Αν, όμως, η απουσία της οφειλόταν σε δικής της υπαιτιότητα και ανέλαβε υπηρεσία μετά πάροδο μακρού χρόνου από της ορκωμοσίας, τότε θα θεωρηθεί ότι τελεί σε υπηρεσία από την ημερομηνία πραγματικής αναλήψεως υπηρεσίας και από την ημερομηνία αυτή δικαιούται αποδοχών (βλ. άρθρο 94 Υ.Κ.).
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προσκομίσει, για να πληρωθεί, κυρωμένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας - αναλήψεως υπηρεσίας και κυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων χορηγήσεως αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας.
Στη δεύτερη περίπτωση βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.
Η πληρωμή θα γίνεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: