Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (6): ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ


Άδειες αναπληρωτών καθηγητών 

Αρ.Πρωτ.155734/Δ1/10-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Σχετικά έγγραφα : το από 27/9/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Πρότυπο σύμΒασης αναπληρωτή πλήρους ωραρίου» και επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμβάσεως πλήρους ωραρίου.
Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αναρρωτικής άδειας γενικά και της άδειας λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση) ειδικότερα ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Τα παρελθόντα σχολικά έτη, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης όσον αφορά το ανώτατο όριο χορήγησης αναρρωτικής άδειας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και αναγνώρισης αυτής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε συνδυασμό με την επιεική στάση της Διοίκησης επί του θέματος, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αλόγιστης χρήσης αναρρωτικής άδειας από την πλευρά των εκπ/κών. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια αφενός το μη ορθό προγραμματισμό και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, λόγω έλλειψης προσωπικού, και αφετέρου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μόρια πλασματικής προϋπηρεσίας τα οποία χρησιμοποιούν ως πραγματική για μελλοντική πρόσληψη ή διορισμό.
Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι μόλις πρόσφατα έγινε δεκτό το αριθμ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας το οποίο και σας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 69545/Δ2/20-06-2012 κοινό έγγραφο των Τμημάτων Γ' και Ε' των Δ/νσεων μας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση διευκρινίζεται με εύγλωττο τρόπο ότι για τις εν λόγω άδειες των εκπ/κών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα ορίζεται ότι «οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (π.χ. ασθένεια ή επιπλοκές κύησης) αρμοδίως πιστοποιούμενου, δικαιούνται πάντοτε, αδείας, διαρκείας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά, εκτός αν καταλαμβάνονται, ως προς το ζήτημα αυτό, από τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουσας σ.σ.ε., ζήτημα ερευνητέο κατά περίπτωση».
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μετά την συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, άδειας, με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σχετική κρίση του εργοδότη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ελέγχεται δε πάντοτε, σε τελικό στάδιο, δικαστικώς. Υπό τα αυτά, όμως, πραγματικά περιστατικά, σε περίπτωση δηλαδή απουσίας μισθωτού λόγω ασθένειας, η οποία υπερβαίνει τα ως άνω χρονικά όρια, είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η σιωπηρή παραίτηση του εκπαιδευτικού .... ».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω - και ανταποκρινόμενοι στην αδήριτη ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής και εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας γενικά αλλά και εύρυθμης διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα - καθίσταται σαφές ότι ουδεμία άρνηση ή καθυστέρηση εφαρμογής επί των αναφερομένων στην ανωτέρω γνωμοδότηση δικαιολογείται. Άλλωστε, όπως ορίζεται στις διατάξεις του εδ.2, παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324/23-12-2002 τ.Α') οι γνωμοδοτήσεις κατόπιν της αποδοχής τους από τον οικείο Υπουργό αποτελούν πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.
Ως εκ τούτου οποιαδήποτε χορηγηθείσα άδεια, πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος, δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687 /2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, του άρθρου 26 παρ. 9β του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α') και του άρθρου 59 παρ. 1 και του άρθρου 60 παρ. 4ζ του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α') και άρα δεν θα πρέπει να καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 . Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν, αποκλειστικά και μόνο, οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες άλλωστε είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τ.Α').
Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρερμηνειών θα πρέπει, τέλος, να διευκρινιστεί ότι η ενεργοποίηση των αναφερόμενων στη γνωμοδότηση περί καταγγελίας σύμβασης είναι, μεν, στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Εκπ/σης, θα πρέπει, δε, σε κάθε περίπτωση να αιτιολογείται επαρκώς αφού συνεκτιμηθεί ο λόγος απουσίας του εκπ/κού και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις οποίες αυτός έχει τοποθετηθεί. Τονίζεται, στο σημείο αυτό, ότι εκτός των αδειών κύησης και λοχείας, δεν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης και στις περιπτώσεις αδειών λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας
Αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 28967/12.2.2001 έγγραφο σας, που αφορά άδειες αναπληρωτών καθηγητών σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. θ του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 410/88 και της 44/90 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αναπληρωτές δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι δέκα (10) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ` έτος γιο λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Στις αναπληρώτριες καθηγήτριες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/00 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29.12.00, τεύχος Α`) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες συνολικά , δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε τις διατάξεις νόμων εγκυκλίων κλπ, που αφορούν στις άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών καθηγητριών.
ΚΕΦ. Δ`
Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 “Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ” (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθ όλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 του Α.Ν. 178/67.
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.
........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
......
Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας
........
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) ημέρες μετά.
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον.
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση του Ι.Κ.Α..

Πληροφορίες σχετικά με άδειες - ωράριο διδασκαλίας μητέρων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτριών
Ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 3149/02 σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού ^χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν.2874/2000).
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92 Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/99 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/99 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις” από την ημερομηνία ισχύος, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές για αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/85 και του άρθρου 30 του Ν.2083/92.
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές, που δικαιούται μητέρα τακτικός εκπαιδευτικός, της οποίας η άδεια λοχείας έληξε πριν από το διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση και το παιδί είναι έως 2 ετών γένεται με βάση τον τύπο: (24 μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες) Χ 11,25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται, η Δ2/21151/2-8-1999, εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα “Πληροφορίες σχετικά με άδειες”.
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπ΄ αρ. Δ2/76601/12.12.01 ΥΠ.Ε.Π.Θ. που προέβλεπε το αντίθετο κατόπιν τούτης δεν ισχύει πλέον

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Άρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα

Ειδική άδεια εξετάσεων     Άρθρο 26, του Π.Δ. 410/1988: (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
   1. Στους φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)  που  υπηρετούν  με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται  κατ` έτος ειδική άδεια  εξετάσεων  με  αποδοχές,  επιπλέον  της  τυχόν  δικαιούμενης  σύμφωνα  με  τις  κείμενες διατάξεις κανονικής άδειας με  αποδοχές.
  
   2. Η διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1 ορίζεται  σε  δεκατέσσερις  (14)   εργάσιμες   ημέρες  συνεχείς  ή  διακεκομμένες  και  χορηγείται  υποχρεωτικά κατά την εξεταστική περίοδο, για την  οποία  αιτείται  την  άδεια  ο φοιτητής που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τα  Ν.Π.Δ.Δ.
  
   3. Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  υποχρεούνται,  μετά  από  αίτηση  του  φοιτητή που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.,  να χορηγούν, κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ανάλογο αριθμό  ημερών από τη δικαιούμενη κανονική του άδεια με αποδοχές.
                  
   4.  Η  συμμετοχή  τους  στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της  οικείας Σχολής.
 
 
   5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή  σε  περιπτώσεις  εξετάσεων  για  την  απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής  βαθμίδας. Οι προβλεπόμενες  από  τις  διατάξεις  αυτές  ημέρες  άδειας  χορηγούνται  με  αντιστοιχία  δύο  ημερών  άδειας  για  καθεμιά  ημέρα  εξετάσεων, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου.
 
 
   6. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη  χορήγηση  της  ειδικής  αυτής  άδειας  στους  φοιτητές των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται ανάλογα και για  όλους  τους  μαθητές,  σπουδαστές  και  φοιτητές,  προπτυχιακούς   και  μεταπτυχιακούς,  που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα,  όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του  ν.  1256/ 1982 (Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.".
 
    
ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρο 24,  του Π.Δ. 410/1988: (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
παρ. 1 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι  ανάγκες  της  υπηρεσίας  επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου,  μετά  από  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου,  άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές  μέχρι  έντεκα  (11)  ή  δεκατρείς  (13)  εργάσιμες  ημέρες  για   κάθε  ημερολογιακό   έτος,   εφόσον  εφαρμόζεται  ή  μη  σύστημα  πενθήμερης  εβδομάδας εργασίας αντίστοιχα.
παρ. 3. Στις περιπτώσεις συζύγων, με οποιαδήποτε σχέση και αν  συνδέονται  με  το  Δημόσιο  και  αν ο ένας από τους δύο υπηρετεί στο εξωτερικό, ο  άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας  τριών  (3)  ετών  κατ` ανώτατο όριο, με σκοπό τη συγκατοίκηση. Η άδεια  παρέχεται με απόφαση  του  αρμόδιου  υπουργού  ύστερα  από  γνώμη  του  οικείου  υπηρεσιακού  συμβουλίου.  Για  τον  καθορισμό  του χρόνου της  άδειας λαμβάνονται υπόψη  και  οι  υπηρεσιακές  ανάγκες.  Το  παραπάνω  δικαίωμα  ειδικής  άδειας  αναγνωρίζεται  επίσης και σε υπαλλήλους που  συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση  με  το  Δημόσιο  και  των  οποίων  οι  σύζυγοι,  συνδεόμενοι  με  οποιαδήποτε  σχέση με το Δημόσιο, υπηρετούν  προσωρινά στο εξωτερικό σε διεθνείς οργανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: