Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (8): ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ


Αναρρωτική άδεια (ενημερωμένο με τον Ν.4210/2013, οι αλλαγές είναι με έντονα γράμματα και υπογραμμισμένες)

Άρθρο 54
Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας
1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδο­χές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς δια­κοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.
3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προη­γούμενων παραγράφων.
4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Άρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού
Άρθρο 56 
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας
1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην ερ­γασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτι­κή άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτω­ση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του δι­ευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.
4. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον έναν (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λει­τουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδει­ας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προ­τείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτρο­πής να ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
6. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ` εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού.
7. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
8. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνω­μάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγει­ονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορη­γηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
9. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθέ­νειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυ­γή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγει­ονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.
10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσι­άζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επι­τροπή.
Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.
11. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημέ­να εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
12. Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η πα­ρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.
13. Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφό­σον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλ­λήλου.
14. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθέ­νειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
V. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 55 του Υ.Κ.)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ` έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις επίσημες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981). Συγκεκριμένα, επίσημες αργίες είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)
1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από την οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ. ύπαρξη μεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει αναρρωτική άδεια).
2. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για ψυχική νόσο γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Υ.Κ., όπως προβλέπεται από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα.
ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα και με το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
V. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 55 του Υ.Κ.)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ` έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις επίσημες αργίες (άρθρο 1 του 1157/1981).
Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή γιατρού.
Η αποστολή γιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)
1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από την οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ. ύπαρξη μεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει αναρρωτική άδεια).
Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.
2. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για ψυχική νόσο γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Υ.Κ., όπως προβλέπεται από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα.
Υπολογισμός προϋπηρεσίας για χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Στο άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π. Δ. 611/1977) ορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι η αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό τόσων μηνών όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου αφού αφαιρεθεί κάθε φορά εκείνη η άδεια που χορηγήθηκε την τελευταία πενταετία. Εξ άλλου, στο άρθρο 186 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος που έχει τουλάχιστο τριετή πραγματική πολιτική δημόσια υπηρεσία τίθεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, που παρατείνεται πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου αναρρωτικής άδειας.
2. `Όπως συνάγεται από τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, η προϋπηρεσία της καθηγήτριας για την οποία πρόκειται, παρασχέθηκε στο ΣΤ` Γυμνάσιο της Αθήνας και στο Γ` Γυμνάσιο Δάφνης, προφανώς, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή του προσωρινού ή έκτακτου καθηγητή. Η προϋπηρεσία ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για την ένταξη του προβλέπει το άρθρο 183 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει δεχθεί το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης, με το αρ.. 351/1983 Πρακτικό του, χωρίς να απαιτείται να είναι συντάξιμη, όρος που στη προκειμένη πάντως περίπτωση συντρέχει, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 περ. και του Π.Δ/τος1041/1979 “Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων” η προγενέστερη υπηρεσία ως προσωρινών ή έκτακτων καθηγητών λογίζεται συντάξιμη.
3. `Άμεση συνέχεια της ανωτέρω λύσης είναι το γεγονός ότι προκειμένου να εξευρεθούν τα χρονικά όρια της αναρρωτικής άδειας που δικαιούται η καθηγήτρια αυτή, ενόψει της ευχέρειας συνυπολογισμού στη τωρινή υπηρεσία της και της προϋπηρεσίας που έχει διανύσει, όπως συνάγεται από τα προεκτεθέντα, θα πρέπει, στη περίπτωσή της γα εφαρμοστεί το άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα και όχι το άρθρο 112, και αν, η διάρκεια της νόσου υπερβαίνει τυχόν τα όρια αυτά, θα πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ίδιου Κώδικα.
Το γεγονός ότι η προϋπηρεσία της αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα υπολογισθεί για ένταξη, δεν επηρεάζει τη λύση που προεκτάθηκε, γιατί η αναβλητική αίρεση της μονιμοποίησης μετά την πάροδο διετίας, υπό την οποία τελεί η ένταξή της αυτή, αφορά αποκλειστικά και μόνο την τελευταία αυτή υπηρεσιακή μεταβολή.
4. Τέλος επισημαίνεται ότι ο όρος "μόνιμος" υπάλληλος του οποίου γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 186 του Υ.Κ. ανάγεται στην έννοια του μονίμου υπαλλήλου κατά την παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος και περιλαμβάνει τόσο τους μονιμοποιηθέντες δοκίμους υπαλλήλους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 του Υ.Κ. όσο και εκείνους οι οποίοι συνυπολογιζομένης και της προϋπηρεσίας που έχουν διανύσει, έχουν περισσότερο από τρία χρόνια υπηρεσία και δεν έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία στη νέα τους θέση, ώστε να μονιμοποιηθούν.
Υπολογισμός προϋπηρεσίας ωρομισθίων για τη χορήγηση κανονικής ή αναρρωτικής άδειας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς
Σας γνωρίζουμε ότι εκπαιδευτικοί, που δεν έχουν συμπληρώσει εξάμηνη πραγματική πολιτική υπηρεσία μπορούν να επικαλεστούν προϋπηρεσία τους ως ωρομισθίων για να θεμελιώσουν δικαίωμα χορήγησης κανονικής .ή αναρρωτικής άδειας εφόσον:
α) η προϋπηρεσία τους ως ωρομισθίων έχει προσφερθεί με πλήρες ωράριο σε Δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και
β) έχει προσφερθεί με τα τυπικά προσόντα του κλάδου ( δηλ. πτυχίο) στον οποίο υπηρετεί. Το δικαίωμά τους αυτό και οι σχετικές προϋποθέσεις συνάγονται από τη ΓΔΔΔ ΔΛ6/ 10-1-1 /4 66/23.8.1974 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης "περί προσμετρήσεως προϋπηρεσίας επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου δια τη χορήγηση εις δοκίμους υπαλλήλους κανονικών `και αναρρωτικών αδειών, σύμφωνα με την οποία "……. η, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, προϋπηρεσία ,εφόσον αφ ενός τυγχάνει συντάξιμος και αφ ετέρου παρέχει την δυνατότητα προσκτήσεως διαφόρων ωφελημάτων συναπτομένων προς την δημοσιουπαλληλικήν ιδιότητα (…...) δέον όπως προσμετρείται δια την, ως προς τους υπαλλήλους αυτούς χορήγησιν κανονικών και αναρρωτικών αδειών".
Επομένως αφού η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως ωρομισθίων με πλήρες ωράριο έχει διανυθεί με το τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α, λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και για την ένταξη. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.287/1974, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να προσμετρείται και για τη χορήγηση κανονικών ή αναρρωτικών αδειών.
Περί αναρρωτικών αδειών αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για χορήγηση αναρρωτικών αδειών, είναι η υπηρεσία στην οποία υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος και όχι η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί με απόσπαση.
Για τη χορήγηση των ως άνω αδειών θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία που υπηρετούν με απόσπαση, αίτηση που θα συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση.
Με την αίτησή τους αυτή, θα ζητούν την παραπομπή τους στην υγειονομική επιτροπή του τόπου της απόσπασης τους.
Στη συνέχεια η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής θα στέλνεται στην υπηρεσία στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός, η οποία ως αρμόδια θα εκδόσει την απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση.
Πληροφορίες για χορήγηση αδειών εκπαιδευτικού προσωπικού
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών αποσπασμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε ότι όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια στην οργανική τους θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: