Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ (9) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ


Εκπαιδευτική άδεια (ενημερωμένο με τον Ν.4210/2013, οι αλλαγές είναι με έντονα γράμματα και υπογραμμισμένες)

Άρθρο 9
Θέματα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Μαίου κάθε έτους μετά από γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, που θα χορηγηθούν για το επόμενο σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς τη ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και κατανέμεται ο αριθμός αυτός κατά βαθμίδες τη εκπαίδευσης και επιστημονικά αντικείμενα. Για τον καθορισμό αυτόν προηγείται έρευνα Του Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία και με άλλους φορείς για τον προγραμματισμό των αναγκών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημών και τις υφιστάμενες ανάγκες.
β) Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν, αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας. Οι εκθέσεις προόδου εξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εισηγείται την παράταση ή διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας.
γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτική άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στο Κ.Ε.Ε., εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
δ) Ο εκπαιδευτικό μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτική αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδεια. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδιο εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
«ε. Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευ­τικής άδειας ή αθέτησης της υποχρέωσης της προηγού­μενης περίπτωσης δ` επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με από­φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­των, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός « » κείμενο παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 4 παρ.4 του Ν. 3687/2008.
στ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των ορίων του άρθρου 58 του ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2683/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α `).
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, οι προθεσμίες υποβολής τους, τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν για τη χορήγηση των αδειών αυτών, οι προθεσμίες, τα κριτήρια κρίσης, αξιολόγηση και επιλογής των υποψηφίων.
Άρθρο 58
Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/ 2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις

1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυ­χιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετρα­πλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.
2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτη­ση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνά­φεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαί­δευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπη­ρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.
3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο­φιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημε­δαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνε­κτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορή­γησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμ­ματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.
5. Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρε­σιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπο­ρεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκ­παίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προ­σαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματι­κή αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επι­στροφής.
6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανα­καλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργά­νου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλλη­λος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομι­κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υπο­χρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υποχρε­ώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 59
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
1. Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υπο­χρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκη­σης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέ­ρουν την υπηρεσία.
2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμε­τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσω­τερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χο­ρηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά πε­ρίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.
Άρθρο 60
Άδειες εξετάσεων
1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χο­ρηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χο­ρηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χο­ρηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
..............................
VII. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.)
1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων μίας (1) ημέρας. 
3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).
4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.
.............................
ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση
Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ΥΚ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007, καθώς και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 και σε συνέχεια της υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
..............................................
6.       Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΥΚ και το άρθρο 65 του ΚΚΔΚΥ, για τη συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Η εν λόγω άδεια χορηγείται τόσο συνεχόμενα όσο και τμηματικά, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του προγράμματος εκπαίδευσης και της χιλιομετρικής απόστασης, καθώς και των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών.
Ειδικά για την τμηματική χορήγηση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (π.χ. μόνο τις ημέρες των μαθημάτων), απαιτείται να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τονίζεται επίσης ότι βάσει σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η προσαύξηση των αποδοχών (παρ. 5 άρθρου 58 ΥΚ και παρ. 5 άρθρου 65 ΚΚΔΚΥ) δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που λαμβάνουν τμηματικά την εν λόγω άδεια αλλά μόνο στους υπαλλήλους που απουσιάζουν διαρκώς από τη θέση τους και για όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακά προγράμματα ανοιχτού πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η φοίτηση δεν συνεπάγεται παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση στους χώρους εκπαίδευσης (σχετική η υπ` αρ. 99/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών). Οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να λάβουν μόνο την άδεια εξετάσεων (άρθρο 60 του ΥΚ και άρθρο 67 του ΚΚΔΚΥ) ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο.
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα και με το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
VII. ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 58 του Υ.Κ.)
1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.
2. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό, παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.
Σημειώνεται ότι η προσαύξηση αποδοχών των υπαλλήλων στους οποίους χορηγήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες κατ` εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύσαντος Υ.Κ. (ν. 2683/1999) εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις αυτές και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα ποσοστά (παρ. 7 του άρθρου 169 του Υ.Κ.).
Άρθρο 8
Παρ. 4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού και διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την άσκηση των καθηκόντων τους, πριν από την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα αυτά, που γίνεται με αίτησή τους.
Χορήγηση - Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009
Όπως είναι γνωστό, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002), του άρθρου 15 και 16 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005).
Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2008-2009, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Α. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.
Α1. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
1. Προϋποθέσεις
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, όταν: α) συμπληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία μέχρι 31-8-2008, β) ο χρόνος υπηρεσίας του εκπαιδευτικού που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας, γ) στην περίπτωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται με δίπλωμα επιπέδου Advanced ή Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και για τις άλλες γλώσσες με δίπλωμα αντίστοιχου επιπέδου και δ) έχουν υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης και τους έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, για να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.3467/2006-ΦΕΚ128Α΄/21-6-2006).
Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μέχρι : α) για ανανέωση μέχρι 20-6-2008, β) για χορήγηση μέχρι 30-6-2008. Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά απευθείας στο οικείο γραφείο ή δ/νση, που ανήκουν οργανικά.
Στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται από τη νέα θέση μετάθεσης, ακόμη και αν η αίτηση έχει υποβληθεί στην παλιά θέση.
2. Όργανα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ. 353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 15 και 16, του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003).
3. Χρονική διάρκεια
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν όμως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
Καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών. Στο χρόνο άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης συμψηφίζεται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που τυχόν έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό και κατά την υπηρεσία του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε χορηγείται για μεταδιδακτορική έρευνα (σχετική η αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Επίσης άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε χορηγείται για συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (σχετική η αρ. 99/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΠ, αυτή δύναται να ανανεωθεί.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 1 του Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 153Α΄/3-7-2000), ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μέχρι μία τριετία.
4. Αποδοχές
Ο εκπαιδευτικός, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 20%, εάν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό. Αν η μετεκπαίδευση ή η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ. Στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον εκπαιδευτικό στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Ο εκπαιδευτικός επίσης δικαιούται οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η προσαύξηση αποδοχών των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγήθηκαν άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατ` εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999) εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις αυτές και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα ποσοστά (παρ. 7 του άρθρου 169 του Ν. 3528/2007 ).
5. Ανάκληση - Διακοπή άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μπορεί να ανακαλείται ή να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για εξαιρετικούς λόγους (σοβαροί λόγοι υγείας που εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχοληθεί με τις σπουδές του, άδεια κύησης - λοχείας - ανατροφής τέκνου, απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, αντικειμενικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συνέχιση των σπουδών) ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση). Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών και απονομής του τίτλου, προτού να λήξει η άδεια, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στα καθήκοντά του και υποβάλλει στο ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση σχετική αίτηση με τον αποκτηθέντα τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για τη διακοπή της άδειας.
6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007) και του άρθρου 9, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄/13-2-2002), ο εκπαιδευτικός μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται:
α) να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.
β) από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε κατά την αρχική χορήγηση της άδειας.
γ) κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταθέτει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών του στο οικείο ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση).
Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε θεωρείται ότι υπηρετήθηκε στην οργανική θέση και σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄ κατηγορίας (σχετική η αρ. 394/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
7. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
7. 1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2008, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
7. 2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2008, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
7. 3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει έως 31/10/2008 τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7. 4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7. 5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
7. 6. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
7. 7. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,
7. 8. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Α2. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών
1. Στους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποτροφία από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σχετιζόμενη με το αντικείμενο της ειδικότητας του εκπαιδευτικού συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγηση της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Σε κάθε περίπτωση η άδεια χορηγείται, εφόσον τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (βλ. Προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου).
2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας:
Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου (βλ. παρ.7) και επιπλέον βεβαίωση υποτροφίας με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής..
Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.
Δικαιολογητικά
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και 10-7-2008.
Ακολουθεί πίνακας με τους υπευθύνους των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά την αρ. 546/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε` Τμήμα), αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. .................................
Η χορήγηση του πέμπτου (5ου) έτους για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δύναται να χορηγείται από την υπηρεσία, κατ` εξαίρεση και κατά διακριτική ευχέρεια αυτής, και μόνο στην περίπτωση που εκπαιδευτικός ζητήσει την άδεια αυτή για πρόσθετη επιστημονική εκπαίδευση ή περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. Το πέμπτο (5°) έτος δεν δύναται να δοθεί για «μεταδιδακτορική έρευνα», δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για τον εν λόγω τομέα σπουδών.
Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και αδειών χωρίς αποδοχές
Σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, καθώς επίσης και αδειών χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των §.20,21 και 22 του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003(ΦΕΚ 1τ.Α΄/ 3-1-03 ανήκει από 3.1.03 στα Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε).
Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιοχής τους, …….
Άρθρο 9
10. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης.


……………………………….
Β. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα σε σχέση με το τεθέν ερώτημα.
Ι. Επί του πρώτου ερωτήματος
α) Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν.2683/1999, (που εφαρμόζεται και στους εκπαιδευτικούς, κατ` αρθρ. 53 παρ. 2 του Ν.2721/1999), δύναται να δοθεί στους εκπαιδευτικούς άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, των οποίων η ανώτατη χρονική διάρκεια καθορίζεται κατ` αρχάς για δύο (2) έτη, αν πρόκειται για επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, για τρία (3) έτη για την συστηματική παρακολούθηση οργανωμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και τέσσερα (4) έτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Καθ` όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να χορηγηθεί σ` αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.
β) Στην Ελλάδα η χρονική διάρκεια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, η δε διάρκεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι ένα έτος και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τρία (3) έτη.
Η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, δηλαδή αυτή χορηγείται κατά διακριτική ευχέρεια αυτής. Κάθε φορά η διοίκηση εκτιμά τις ανάγκες της Υπηρεσίας και το όφελος, το οποίο αυτή θα προσπορίσει από την εκπαιδευτική άδεια του υπαλλήλου, όπως και την συνάφεια του αντικειμένου της εκπαίδευσης αυτού }σε σχέση με τα ασκούμενα απ` αυτόν καθήκοντα.
Από την γραμματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 58 παραγρ. 4 του Ν. 2683/1999 προκύπτει ότι ο χρόνος διάρκειας της εκπαιδευτικής άδειας για τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των: 1) δύο (2) ετών αν πρόκειται για την επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση τούτων, 2) τριών (3) ετών για την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και 3) τεσσάρων (4) ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η χρονική διάρκεια των καθ` έκαστον σπουδών, μεμονωμένα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την προαναφερόμενη. Συνεπώς το πέμπτο (5) έτος δύναται να χορηγηθεί, κατ` εξαίρεση, και κατά διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει στην τετραετία τις σπουδές του για τις οποίες έχει ήδη πάρει εκπαιδευτική άδεια και ζητήσει να πάρει ακόμη ένα έτος σπουδών για πρόσθετη επιστημονική εκπαίδευση ή περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
Τέλος το πέμπτο έτος δεν δύναται να δοθεί για «μεταδιδακτορική έρευνα».δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει εκπαιδευτική άδεια υπαλλήλου για τον εν λόγω τομέα σπουδών.
Εν` όψει των παραπάνω, η γνώμη του τμήματος επί του πρώτου ερωτήματος είναι ότι σε καμιά περίπτωση ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος ήτοι: α) τα δύο (2) έτη αν πρόκειται για επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση, β) τα τρία (3) έτη για την συστηματική παρακολούθηση οργανωμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και γ) τα τέσσερα (4) έτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η χορήγηση του πέμπτου (5ου) έτους δύναται να χορηγείται από την Υπηρεσία κατ` εξαίρεση και κατά διακριτική ευχέρεια αυτής και μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός ζητήσει την άδεια αυτή για πρόσθετη επιστημονική εκπαίδευση ή περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος το πέμπτο (5) έτος δεν δύναται να χορηγηθεί για μεταδιδακτορική έρευνα.
II. Επί του δεύτερου ερωτήματος
Οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στο θέμα των κανονικών αδειών. Συγκεκριμένα, ενώ οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται την κανονική άδεια απουσίας του άνω άρθρου 48 παραγρ. 1 του Ν.2683/1999, (20 ή 24 ημέρες κατά περίπτωση), οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται διακοπές εργασίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια κάθε έτους, κατ` άρθρο 48 παρ. 3 του ίδιου νόμου. Μόνο δε σε περίπτωση, που συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης μπορούν οι εκπαιδευτικοί να πάρουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ` έτος, (άρθρο 48 παρ. 3 εδαφ. β` του άνω νόμου).
Εκπαιδευτικοί, που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, φορείς του ΥΠΕΠΘ (Κ.Υ., Γραφεία Εκπ/σης κ.λ.π.), εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του πιο πάνω νόμου 2683/1999, εφόσον ασκούν διοικητικό έργο. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί καθ` ό χρόνον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα εν λόγω γραφεία δικαιούνται την κανονική ετήσια άδεια των 20 ή 24 ημερών, όπως και οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και όχι τις «διακοπές εργασίας» όπως οι εκπαιδευτικοί. Ο νόμος δεν προέβλεψε, όταν πλέον οι εν λόγω αποσπασμένοι επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, και για οποιονδήποτε λόγο, αποδεδειγμένα, δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.2683/1999, αν δύναται να τους χορηγηθεί, (κατ` εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου), η εν λόγω (κανονική) άδεια.
Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό η παραπάνω κανονική άδεια του άρθρου 48 παρ. 1 του άνω νόμου, καθ` ό χρόνον αυτός προσφέρει εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολείο, καθόσον η τυχόν χορήγηση σ` αυτόν της άδειας αυτής, αφενός μεν θα δημιουργήσει, λόγω της απουσίας του εκπαιδευτικού, πρόβλημα στην λειτουργία του σχολείου, αφετέρου δε τίθεται αυτός σε ευνοϊκότερη θέση, σε σχέση με τους άλλους συνυπηρετούντες - συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, παραβιάζοντας έτσι την αρχή ισότητας.
Συνεπώς, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν αρμόζει στην εκπαιδευτική υπηρεσία η παροχή κανονικής άδειας, έστω και αν ο εκπαιδευτικός ως πρώην αποσπασθείς σε πολιτικό γραφείο, ή σε φορείς του ΥΠΕΠΘ κ.λ.π., δεν έχει πάρει την κανονική άδεια που δικαιούτο, καθ` ό χρόνον ήταν αποσπασμένος, δεδομένου ότι αυτός οικειοθελώς επέλεξε να αποσπασθεί από την εκπαιδευτική του υπηρεσία στη θέση αυτή. Εν όψει των παραπάνω η γνώμη του Τμήματος του Ν.Σ.Κ ως προς το δεύτερο ερώτημα είναι ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της κανονικής άδειας του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν.2683/1999 στους πρώην αποσπασθέντες εκπαιδευτικούς, μετά την επάνοδο τους στην εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν.
………………………..
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσίά μας και σε συνέχεια της αριθμ. 2/87661/0022/1-12-1999 εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Οι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί που αποστέλλονται στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αντί της βεβαίωσης του Α.Ε.Ι., που αναφέρεται στο εδ. β` της παρ. 2 της ανωτέρω εγκυκλίου μας, θα προσκομίζουν βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή τους, κάθε εξάμηνο, ότι συνέχισαν κανονικά τις εργασίες εκπόνησης της διατριβής τους.
Κατά τα λοιπά ισχύει η πιο πάνω εγκύκλιός μας.
Επίσης, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι ή λειτουργοί που αποστέλλονται στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια (για μετεκπαίδευση ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) και δεν παραμένουν καθ` όλο το χρόνο στο εξωτερικό δεν δικαιούνται τις διπλές αποδοχές για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Άδειες εκπαιδευτικές - αποδοχές
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τις αποδοχές υπαλλήλου που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό ή στην ημεδαπή, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/97 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό των τυχόν διπλάσιων αποδοχών των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, όταν αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης.
Επίσης, ο βασικός μισθός και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης λαμβάνονται υπόψη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για τον υπολογισμό των καταβαλλομένων αυξημένων αποδοχών στους υπαλλήλους που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για μετεκπαίδευση ή πτυχιακή εκπαίδευση στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.2683/99.
Οι αυξημένες αποδοχές λόγω εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό ή στην ημεδαπή, καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο τέλος του μήνα. Οι πρόσθετες αυτές αποδοχές υπόκεινται σε κράτηση 2% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,55% υγειονομική περίθαλψη καθώς και σε φόρο εισοδήματος 20% σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 2238/94 και θα καταβάλλονται από τους ΚΑΕ 0262 για τους μονίμους υπαλλήλους και 0362 για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των αυξημένων αποδοχών δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των πρόσθετων αποδοχών είναι τα εξής:
α) Κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, περί χορήγησης εκπ/κής άδειας στον υπάλληλο.
β) Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο φοιτά ο μετεκπαιδευόμενος, που υποβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τα μαθήματα σ` αυτό.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, από την οποία θα προκύψει η παραμονή του στη χώρα που βρίσκεται το Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτά, η οποία υποβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου.
δ) Κατάσταση πληρωμής, εις διπλούν, θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του.
Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος λαμβάνει υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση θα υποβάλλει και βεβαίωση του ιδρύματος ή του οργανισμού κλπ που χορηγεί την εν λόγω υποτροφία ή αποζημίωση κ.λ.π., στην οποία θα αναγράφεται το χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλεται στον μετεκπαιδευόμενο.
3. Οδοιπορικά έξοδα δικαιούται ο υπάλληλος που μεταβαίνει για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό εφόσον το Α.Ε.Ι. βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει. Επισημαίνεται ότι τα οδοιπορικά έξοδα συνίστανται στο εισιτήριο μετάβασης κατά την αρχή της μετεκπαίδευσής του και στο εισιτήριο επιστροφής του μετά τη λήξη αυτής.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων καθορίζονται με την αριθμ. 2/54866/0022/20-7-99 απόφασή μας, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί.
Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια με τις διατάξεις του Π.Δ.611/77, δικαιούνται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν.2683/99, (10-4-99), αυξημένες αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου αυτού.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σε όσους υπαλλήλους χορηγείται υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, θα γίνεται ανάλογη περικοπή της προσαύξησης των αποδοχών κατά το ποσό που καλύπτεται από την υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση το οποίο (ποσό) που θα προκύπτει από τη βεβαίωση του ιδρύματος.
Ειδικές άδειες εξετάσεων
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικό με τη χορήγηση ειδικής άδειας εξετάσεων στους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, δικαιούνται την ειδική άδεια εξετάσεων που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1346/1983 ( ΦΕΚ 46 τ.Α΄) και του άρθρου 16 παρ. 19 του Ν.1586/1986 για λήψη Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Άδεια σε φοιτητές
1. Εις τους υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητάς χορηγείται κατ` έτος., επί πλέον της κατά τας κειμένας διατάξεις τυχόν δικαιουμένης κανονικής μετ` αποδοχών αδείας, ειδική μετ` αποδοχών άδεια εξετάσεων.
2. Η διάρκεια της εν παρ. 1 αδείας ορίζεται εις 6 εργασίμους ημέρας συνεχείς ή διακεκομμένας και χορηγείται υποχρεωτικώς κατά την εξεταστικήν περίοδον, δια την οποίαν αιτείται την άδειαν ο υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετών εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητής. Η ειδική άδεια εξετάσεων που προβλέπεται από την άνω παράγραφον αυξήθηκε σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παρ. 5 άρθρ. 2 Νόμ. 1346/1983.
3. Το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται μετ` αίτησιν του υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντος εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητού να χορηγούν κατά την διάρκειαν των εξεταστικών περιόδων, ανάλογον αριθμόν ημερών εκ της δικαιουμένης κανονικής του μετ` αποδοχών αδείας.
4. Η συμμετοχή των εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: