Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 44ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/10-05-2018. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!





Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 44 ( 9o για το 2018 )

Συνεδρίασε στις 10-05-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ86, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως,, ως αναπληρώτρια της συν. Τάκη Αγγελικής, εκπ/κού ΠΕ02, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος της Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.   Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της αποφάσεως του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες.
2.   Πρόταση τοποθετήσεως των εκπ/κών οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών για μισθολογική εξέλιξη.
4.   Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5.   Εξέταση αιτήσεως θεραπείας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6.   Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου.
7.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

α. Ένσταση της συναδέλφου Γκιούρδα Σουλτάνας, ΠΕ04.04. Ζητούσε αναίρεση της αιτήσεώς της για υπεραριθμία, διότι εκ παραδρομής χρησιμοποίησε λανθασμένο πρότυπο αιτήσεως.
Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Να απορριφθεί.. Δε μεταβάλλεται επί της ουσίας η εργασιακή της σχέση.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή και η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται.

β. Τέθηκε θέμα από τον Πρόεδρο κ. Αποστολακούδη για την ημερομηνία που πρέπει να λογίζεται η νέα οργανική θέση ως ΠΕ04.01, των συναδέλφων που ήταν πρώην ΠΕ12.10 και υπέβαλαν αίτηση μετατροπής της οργανικής τους θέσεως σε ΠΕ04.01, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4521/ ΦΕΚ Α 38/02-03-2018.

Στο ανωτέρω σχετικό αναφέρονται τα εξής:

«…4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρο-λόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες:
α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01…»

Εκτενής συζήτηση διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. Η όποια απόφαση επηρεάζει την έκδοση και ρύθμιση υπεραριθμιών στον κλάδο των ΠΕ04 και των ΠΕ84. Συμφωνήθηκε η απόφαση για το θέμα αυτό να ληφθεί στην επομένη συνεδρίαση. Γι’ αυτό αναβλήθηκε και η πρόταση τοποθέτησης των οργανικά υπεραρίθμων ΠΕ04.

Θέμα 2ο :

Α. Αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους και τα υπάρχοντα οργανικά κενά, ως εξής:

α. Δουδουλακάκη Σουλτάνα, ΠΕ02 στο 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως
β. Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03 στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως
γ. Μιντσίδου Μαρία, ΠΕ06 στο 1ο ΓΣΙΟ Ορεστιάδος
δ. Γκενοπούλου Μάρθα, ΠΕ78 στο 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως

Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι παραμένουν στις θέσεις τους χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι, αφού η πρότασή μας που έγινε από την προηγουμένη συνεδρίαση:

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους ( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).

β) Να μην χαρακτηριστεί ως οργανικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
( αυτή ήταν και η πρακτική των προηγουμένων ετών πλην του 2016 και του 2017),

δεν έγινε δεκτή.

(Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 43ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/24-04-2018. KENA - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Παρατηρούμε ότι μόνο 4 συνάδελφοι από τους 110 συνολικά που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά ως υπεράριθμοι στην προηγουμένη συνεδρίαση, κατέλαβαν κάποιο οργανικό κενό.

Γι αυτό θα επαναλάβουμε και πάλι τις διαπιστώσεις που αναφέραμε στο ενημερωτικό μας της 24/04

<<…Συμπερασματικώς η έκδοση υπεραριθμίας όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της, είναι μια αχρείαστη υπηρεσιακή – διοικητική μεταβολή. Ελπίζουμε να μην καταστεί στο μέλλον και επικίνδυνη!...>>

Μπορείτε να δείτε τη σημερινή συνολική υπηρεσιακή εικόνα των συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά ως υπεράριθμοι κατά τη διαδικασία της 24/04,


Β. Από τον αρχικό πίνακα των οργανικών κενών όπως αυτά προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία της 24/04, διαγράφονται τα κενά που κατέλαβαν οι 4 συνάδελφοι που αναφέραμε προηγουμένως στο Α. Συνεπώς ο πίνακας οργανικών κενών αναμορφώνεται και θα τον διαβάσετε

Η επομένη υπηρεσιακή διαδικασία θα γίνει την άλλη εβδομάδα.

Θέμα 3ο :

Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα οι προϋπηρεσίες για μισθολογική εξέλιξη, των παρακάτω συναδέλφων εκπ/κών ( σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν ):
Ε έτος, Μ μήνες, Η ημέρες

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
1.
Ασπιώτη
Άννα
ΠΕ02
Ε 00 Μ 06 Η 11
2.
Γιαννακόπουλος
Ανέστης
ΠΕ11
Ε 00 Μ 08 Η 06
3.
Παταπάτη
Ευφροσύνη
ΠΕ11
Ε 00 Μ 11 Η 22

Θέμα 4ο, 5ο :

Εγκρίθηκε με ψήφους 3-2 η συνάφεια, των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, για τους παρακάτω συναδέλφους:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΜΑ
1.
ΛΑΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ02
Βιοηθική / Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
2.
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΠΕ01
Περιβαλλοντική εκπ/ση / Δ.Π.Θ.

Για τη συνάδελφο Λαζάκη Παναγιώτα, η έγκριση αποφασίστηκε μετά από συζήτηση ενστάσεως που υπέβαλε, σε προηγούμενη σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ (της 17/04/2018).

Ψηφίσαμε υπέρ της αναγνωρίσεως της συνάφειας και των δύο ανωτέρω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Θέμα 6ο :

Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια στην παρακάτω συνάδελφο:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
1.
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ 87.01
ΕΟΠΠΕΠ

Θέμα 7ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία της παρακάτω συναδέλφου αναπληρώτριας εκπ/κού ΖΕΠ:

Ε έτος, Μ μήνες, Η ημέρες

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
1.
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ02
Ε 02 Μ 05 Η 20




Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς


ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr



Δεν υπάρχουν σχόλια: