Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 4/02-08-18 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ!

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου ΣοφίαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ Κ.Ε.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4

Συνεδρίασε στις 02-08-2018 στην Κομοτηνή,
το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου, το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αγγελόπουλου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4547/2018 /ΦΕΚ τ. Α 102/12-06-18. (Ολόκληρη η απόφαση συγκροτήσεως στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html).

Οι συνεδριάσεις έγιναν ως εξής:
Α. Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κλάδων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως:

Παρόντα τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
3.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
4.
Ιωαννίδης Χρήστος, αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κώστα Αθανασίου, αιρετού εκπροσώπου εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, τακτικού μέλους
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Απουσίασαν:

α) η κ. Παπαδοπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

β) η κ. Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.                      Εκδίκαση ενστάσεων κατά των τροποποιημένων προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου κλάδων εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σεως, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων.

2.                      Ορισμός ημερομηνιών προσελεύσεως υποψηφίων στην διαδικασία συνεντεύξεων

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

1)    Εκτός ημερησίας διατάξεως:


Διαβάστηκε αίτηση – ένσταση του συναδέλφου υποψηφίου με Α.Μ. 144852 (υποψηφιότητα Νο 3, πίνακας μη δεκτών Β/θμιας ), επί των πινάκων της διαδικασίας της 12/07 ( δεκτοί - μη δεκτοί υποψήφιοι ). Για το ίδιο θέμα είχε εξεταστεί και ένσταση του παραπάνω συν. υποψηφίου και στη διαδικασία της 20/07 ( Διαβάστε τα σχετικά στα ενημερωτικά No 1/12-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-112-07-18.html και No 2/20-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-220-07-18.html ). Η αίτηση δεν συζητήθηκε κατ’ ουσίαν διότι θεωρήθηκε εκτός διαδικασίας ( οι ενστάσεις αυτές συζητήθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διαδικασία της 20/07 ). Επαναλάβαμε τη θέση μας, ότι έπρεπε όλες οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά τη διαδικασία της 20/07 να γίνουν δεκτές, διότι αφορούσαν τυπικά ζητήματα και όχι ουσιαστικά.

 

2)                     Στο προηγούμενο ενημερωτικό Νο 3 / 27-07-18 ( στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/no-327-07-18.html ) είχαμε αναρτήσει τους τροποποιημένους προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες των συναδέλφων υποψηφίων με την μοριοδότηση του καθενός, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της ημέρας εκείνης. Επί αυτών των πινάκων κατατέθηκε μία ένσταση όπως παρακάτω:

Ένσταση του συναδέλφου Χη Φιλιππίδη Βασιλείου, ΠΕ03. Ζητούσε: 1) ανάκληση αποφάσεως του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης της 09/05/2018 που αφορούσε αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου, 2) παύση των διαδικασιών επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου κλάδου ΠΕ03 εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σεως και 3) μοριοδότηση στα 20,65 μόρια ή επαναφορά στη μοριοδότηση των 20,01 μορίων, όπως δηλαδή εκδόθηκαν οι πίνακες στη διαδικασία της 20/07 ( No 2/20-07-18 όπως παραπάνω ). Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα. Όσον αφορά τα (1) και (2) εδάφια της ενστάσεως το παρόν Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα. Όσον αφορά το (3) εδάφιο επανυπολογίστηκαν τα μόρια του συναδέλφου και προέκυψε και πάλι το αποτέλεσμα 19,33 μόρια ( Νο 3 / 27-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/no-327-07-18.html ).

Οι τελικοί αναμορφωμένοι ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων αναρτήθηκαν στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

Θέμα 2ο :

Μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αιτήματα των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη συνεδρίαση, ορίστηκαν οι ημερομηνίες προσελεύσεως υποψηφίων στην διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι ημερομηνίες αυτές δημοσιοποιήθηκαν στο


Κατόπιν με κλήρωση ενώπιον των παρόντων μελών του Συμβουλίου, κατανεμήθηκαν οι φάκελοι των υποψηφίων στα μέλη του Συμβουλίου, προκειμένου να προετοιμάσουν σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Β. Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως ( ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 79, 86, 91 ) και των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου Εκπ/σεως για την Αειφορία:

Παρόντα τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Α/Α
ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Μπαντίκος Κων/νος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Καβάλας
3.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
4.
Μέλλιος Νικόλαος, Δ/ντής του 11ου Δ.Σ. Ξάνθης
5.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
6.
Αργυρίου Αλέξανδρος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
7.
Αποστόλου Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως.
Παρέστη για ενημέρωση και ο αναπληρωτής του Μουμτσάκης Απόστολος, αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
8.
Ιωαννίδης Χρήστος, αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κώστα Αθανασίου, αιρετού εκπροσώπου εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, τακτικού μέλους
9.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
Απουσίασαν:

α) η κ. Παπαδοπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

β) η κ. Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.                      Εκδίκαση ενστάσεων κατά των τροποποιημένων προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων.

2.                      Ορισμός ημερομηνιών προσελεύσεως υποψηφίων στην διαδικασία συνεντεύξεων

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Εκτός ημερησίας διατάξεως:


α) Ένσταση συναδέλφισσας Ζαφειριάδου Παρθένας, ΠΕ06. Ζητούσε μοριοδότηση για αναγνώριση ως διδακτικής, της προϋπηρεσίας της ως Σχ. Σύμβουλος. Για το ίδιο θέμα είχε εξεταστεί και ένσταση της παραπάνω συν. υποψηφίου και στη διαδικασία της 27/07 ( Διαβάστε το σχετικό στο ενημερωτικό Νο 3 / 27-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/no-327-07-18.html ). Η ένσταση θεωρήθηκε εκτός διαδικασίας ( οι ενστάσεις αυτές συζητήθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διαδικασία της 27/07 ). Παρ’ όλα αυτά ερευνήθηκε εκ νέου η μοριοδότηση της συναδέλφου και διαπιστώθηκε ότι μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με το νόμο το σχετικό πεδίο που αναφέρεται στην ένστασή της. Διορθώθηκε επίσης λάθος της υπηρεσίας στη μοριοδότησή της και η νέα μοριοδότηση είναι 20,00 μόρια.

β) Ένσταση συναδέλφισσας Κιουτσούκη Παγώνας, ΠΕ07. Ζητούσε αλλαγή μοριοδότησης για διδασκαλία σε επιμόρφωση. Για το ίδιο θέμα είχε εξεταστεί και ένσταση της παραπάνω συν. υποψηφίου και στη διαδικασία της 27/07 ( Διαβάστε το σχετικό στο ενημερωτικό Νο 3 / 27-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/no-327-07-18.html ). Η ένσταση θεωρήθηκε εκτός διαδικασίας ( οι ενστάσεις αυτές συζητήθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διαδικασία της 27/07 ). Παρ’ όλα αυτά ερευνήθηκε εκ νέου η μοριοδότηση της συναδέλφου και διαπιστώθηκε ότι μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με το νόμο το σχετικό πεδίο που αναφέρεται στην ένστασή της.

Οι τελικοί αναμορφωμένοι ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων αναρτήθηκαν στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

Θέμα 2ο :

Μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αιτήματα των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη συνεδρίαση, ορίστηκαν οι ημερομηνίες προσελεύσεως υποψηφίων στην διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι ημερομηνίες αυτές δημοσιοποιήθηκαν στο


Κατόπιν με κλήρωση ενώπιον των παρόντων μελών του Συμβουλίου, κατανεμήθηκαν οι φάκελοι των υποψηφίων στα μέλη του Συμβουλίου, προκειμένου να προετοιμάσουν σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η επομένη συνεδρίασηέναρξη της διαδικασίας συνεντεύξεων, θα γίνει την Τετάρτη 08/08 από τις 08.30 το πρωί.

Στις επόμενες ημέρες και πριν την έναρξη της διαδικασίας αυτής, με δημόσια δήλωσή μας, θα καθορίσουμε τη στάση μας.Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: